Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Вайнштейн Йосип Лейбович

Валерій Левченко

(30.11(12.12)1894, м. Бендери Бессарабської губернії – 27.07.1980, м. Ленінград) – доктор історичних наук (1940 р.), професор (1934 р.).

У 1915 р. закінчив одеську приватну чоловічу гімназію І.Р. Раппопорта. У 1915 – 1919 рр. навчався на історикофілологічному факультеті Новоросійського університету.

З 17 червня 1919 р. – професорський стипендіат кафедри загальної історії Новоросійського університету. У 1920 – 1921 рр. магістерську програму продовжував опрацьовувати в Одеському гуманітарно-суспільному інституті, а у 1921 – 1922 рр. – в Одеському інституті народної освіти.

У 1921 р. працював лектором при Одеському губернському комітеті політичної освіти. У 1922 р. приступив до роботи в Одеському інституті народної освіти, в якому спочатку рік працював завідуючим історичним кабінетом, у 1923 – 1925 і 1926 – 1930 рр. – позаштатним викладачем факультету соціального виховання, а у 1925/26 навчальному році – професором. В якості доцента викладав у Одеському інституті професійної освіти (1930 – 1933 рр.) та Одеському державному університеті (1934 – 1935 рр.).

З 1923 р. до 1933 р. працював в Одеській центральній науковій бібліотеці, де по черзі займав посади завідуючого бібліографічного відділу, вченого секретаря, заступника директора та директора (1931 – 1933 рр.).

Дійсний член багатьох наукових товариств: соціальноісторичної секції Одеської комісії краєзнавства при ВУАН (1923 – 1930 рр.), історично-етнологічного відділу філії Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства (1926 – 1930 рр.), Товариства істориків-марксистів (1926 – 1935 рр.); член Комісії з історії історичних знань при АН СРСР (до 1947 р.). Був одним із засновників Товариства істориків-марксистів та учасником його першого Всесоюзного з’їзду (1928 – 1929 рр.). У 1932 – 1934 рр. – голова правління Будинку вчених. З 1933 р. до 1935 р. – член обласної секції наукових працівників. У 1934 – 1935 рр. – член Одеського обласного комітету союзу працівників вищої школи.

У 1934 р. Атестаційна комісія НКО затвердила у званні професора. З 1935 р. до 1951 р. – завідувач кафедри історії середніх віків Ленінградського державного університету. У той же час – керівник одного з відділів Інституту історії матеріальної культури АН СРСР.

У 1938 р. без захисту кандидатської дисертації присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук. У 1940 р. як докторську дисертацію захистив працю “Историография истории средних веков в связи с развитием исторической мысли от начала средних веков до наших дней”.

У 1951 – 1955 рр. – професор і завідувач кафедри історії Киргизького державного університету. З 1955 р. до 1980 р. – старший науковий співробітник групи всесвітньої історії Ленінградського відділення Інституту історії АН СССР (з 1968 р. – Інститут історії СРСР АН СРСР).

Нагороди: орден “Знак пошани” (1944 р.), медалі “За оборону Ленінграда” і “За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні” (1945 р.).

Сфери наукових інтересів: історіографія середньовіччя, різні питання медієвістики, бібліографія, музеєзнавство, установознавство, біографістика.

Заклав традиції вивчення іменних фондів, зокрема Воронцовського і Строганівського, Наукової бібліотеки Одеського (Новоросійського) університету, що починаючи з 1920-х рр. є одним з пріоритетних напрямів науково-дослідницької діяльності співробітників університетської бібліотеки наступних поколінь.

Декілька праць присвятив постаті О.Г. Строганова та його участі у розвитку просвітництва в Одесі. Автор перших грунтованих розвідок щодо історії університетської наукової бібліотеки та її музею книги.

Автор і упорядник близько 150 наукових праць (зокрема, 5 монографій, 2 археографічних видань, 5 брошур, близько 140 наукових статей).

Публікації про Й.Л. Вайнштейна та рецензії на його праці:

Вісник Одеської комісії краєзнавства при ВУАН. – Ч. 1. – 1924. – С. 2, Ч. 2 – 3. – 1925. – С. 3, 116.

Наука и научные работники СССР (без Москвы и Ленинграда). – Л., 1928. – С. 54.

Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства. Одеська філія. 1926 – 1930. – Одеса, 1930. – С. 7, 17.

Калуцька Л.П., Фрідман Г.В. З історії радянської медієвістики // Вісник Харківського університету. Серія історія. – 1975. – Вип. 4, № 75. – С. 18 – 22.

Осип Львович Вайнштейн: (Некролог) // Вопросы истории. – 1980. – № 12. – С. 181.

Алексеев-Попов В.С. Осип Львович Вайнштейн: (Некролог) // Французский ежегодник, 1980. – М., 1981. – С. 238 – 239.

Осип Львович Вайнштейн: (Некролог) // Новая и новейшая история. – 1981. – № 2. – С. 56 – 57.

Рамм Б.Я. Научная и общественная деятельность О.Л. Вайнштейна (1894 – 1980) // История и историки: Историографический ежегодник, 1983. – М., 1987. – С. 258 – 270.

Библиография трудов О.Л. Вайнштейна // Средние века. – 1988. – Вып. 51. – С. 325 – 332.

Боровой С. Воспоминания. – М.-Иерусалим, 1993. – С. 137 – 138, 157, 364.

Аппатов С.И., Дёмин О.Б., Першина З.В. Историческая наука в Одессе за 200 лет // Очерки развития науки в Одессе. – Одесса, 1995. – С. 485 – 486.

Одеська державна наукова бібліотека ім. О. Горького. 1829 – 1999. Бібліографічний покажчик. – Одеса, 2004. – С. 298.

Тоцький П.М. Вайнштейн Осип Львович // Професори Одеського (Новоросійського) університету. Т. 2. – Одеса, 2005. – С. 196 – 200.

Полевщикова Е.В. О.Л. Вайнштейн и изучение именных фондов Научной библиотеки ОНУ им. И.И. Мечникова в 1920 – е гг. // Вісник ОНУ. – Т. 12. Вип. 4. – Одеса, 2007. – С. 119 – 133.

Полевщикова Е.В. О.Л. Вайнштейн как исследователь Воронцовского фонда Научной библиотеки Одесского университета // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 376 – 390.

Левченко В.В. Вайнштейн Йосип Львович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 84 – 87.

Левченко В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920 – 1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту. – Одеса: ТЕС, 2010. – С. 147, 221, 235, 248 – 249, 269 – 270, 273 – 274, 288, 338, 341 та ін.

Левченко В.В. Судьбы сотрудников научной библиотеки Одесского университета на фоне социально-политических трансформаций первой трети ХХ века // Вісник Одеського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (9). – С. 26 – 49.

Книги Й.Л. Вайнштейна, що стосуються історії Південної України:

Музей книги Одеської центральної наукової бібліотеки. – Одеса, 1927. – 55 с.

Одеська центральна наукова бібліотека. – Одеса, 1927. – 55 с.

Найважливіші статті Й.Л. Вайнштейна, що стосуються історії Південної України:

Граф А.Г. Строганов у Франції 1842 – 1845 рр. // Бібліологічні вісті. – 1924. – № 3. – С. 147 – 162.

Збірка гр. О. Строганова в Головній бібліотеці Вищої школи м. Одеси // Бібліологічні вісті. – 1925. – № 1 – 2. – С. 123 – 125.

Научно-исследовательская работа по истории Западной Европы в советских вузах в 1924 – 1926 гг. по их публикациям (Библиографическая заметка) // Историк-марксист. – 1926. – Т. ІІІ. – С. 209 – 212.

Музей книги Одеської центральної наукової бібліотеки // Праці Одеської центральної наукової бібліотеки. – 1927. – Т. І. – С. 17 – 58.

Воронцовская коллекция ORIENTALIA в Одесской центральной научной библиотеке // Новый Восток. – Кн. 25. – 1929. – С. 373 – 375.

Строганов у Франції 1842 – 1845 рр. // Збірник заходознавства. – К., 1930. – Вип. 2. – С. 147 – 162.