Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Бобилєва Світлана Йосипівна

Тетяна Петрова

(12.08.1947, м. Макіївка) – кандидат історичних наук (1980 р.), професор (2004 р.).

У 1965 р. закінчила середню школу № 93 м. Макіївка з відзнакою. У 1965 – 1970 рр. навчалась на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету, отримавши диплом з відзнакою зі спеціальності “Історик, викладач історії і суспільствознавства”.

У 1970 – 1973 рр. навчалась в аспірантурі Дніпропетровського державного університету. У 1980 р. захистила кандидатську дисертацію “Робітничий клас та соціальна політика юнкерськобуржуазного блоку Німеччини (1900 – 1914 рр.)”. Науковий керівник – К.Д. Петряєв.

1973 – 1976 рр. – викладач кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського державного університету, 1976 – 1981 рр. – старший викладач, 1981 – 1992 рр. – доцент, з 2004 р. – професор кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. 1992 – 2007 рр. – завідувач кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

З 1991 р. очолювала НДЛ “Українсько-німецьких історичних зв’язків”, з 1997 р. – Інститут українсько-німецьких історичних досліджень. У 2009 р. Інститут українсько-німецьких наукових досліджень було перейменовано на Центр українсько-німецьких наукових досліджень. У межах Центру досліджуються найважливіші проблеми міжетнічних відносин на теренах Південної України ХVІІІ-ХХ ст. Робота Центру підпорядкована виконанню планових завдань Міністерства освіти і науки, міжнародної програми “Етнонаціональна історія України. Розвиток німецького етносу регіону”.

З 1995 р. – куратор та заступник головного редактора енциклопедії “Німці Росії” (проект Німеччини, Росії та України, видано 4 томи); укладач збірника “Німці України”; член Суспільної Академії Наук російських німців; керівник міжнародних науководослідних проектів “Мала Батьківщина” (Україна-Німеччина), “Примирення” (Україна-Канада); член редакційної колегії щорічника Міжнародної асоціації дослідників історії та культури російських німців.

Під її керівництвом та за її активної участі були проведені міжнародні наукові конференції: 1997 р. – “Україна-Німеччина: економічна та інтелектуальна співпраця (ХІХ-ХХ ст.)” (Дніпропетровськ); 1999 р. – “Хортиця-99. Меноніти в Царській Росії і СРСР” (Канада, Запоріжжя); 2002 р. – “Проблеми всесвітньої історії” (Дніпропетровськ); 2004 р. – “Гальбштадту-Молочанську – 200 років” (Канада, Запоріжжя); 2007 р. – “Німці України та Росії в конфліктах і компромісах ХІХ-ХХ ст.” (Німеччина, Дніпропетровськ); 2014 р. – “Перша світова війна в міжнародному та регіональному вимірі” (Німеччина, Дніпропетровськ).

Започаткувала новий науковий напрямок “Етнонаціональні стосунки. Німці та меноніти України”.

Результатом діяльності кафедри та Центру стало видання міжвузівського збірника наукових праць “Питання німецької історії”, 16 останніх випусків якого видані за редакцією С.Й. Бобилєвої.

У 1998 р., 2001 – 2003 рр. очолювала історико-етнографічні експедиції в колишні німецькі та менонітські поселення Дніпропетровської та Запорізької областей, які проводилися разом з Інститутом німецьких та східноєвропейських досліджень (Геттінген, Німеччина) у рамках міжнародного наукового проекту “Kleine Heimane”. Було обстежено 100 колишніх німецьких і менонітських колоній Катеринославщини. Завдяки цьому вперше в науковий обіг були введені історичні свідчення, архівні матеріали, що засвідчили, з одного боку, історичну і культурну самодостатність німецьких і менонітських колоній в Україні, а з іншого – роль, яку вони відіграли у розвитку української культури.

У 2002 р. та 2003 р. керувала дослідницькими проектами (за підтримки Міжнародного стипендіального комітету Chortitza-99), вивчаючи трагічні події періоду Громадянської війни, репресій у менонітських поселеннях Дубровка і Борозенко. У 2006 – 2010 рр. брала участь у проекті “Шведи України”, ініційованому Сьодертонською вищою школою (Швеція). У 2012 р. долучилась до проекту “Запрошуємо до менонітської Європи”, який виконується під патронатом Європейського союзу.

Сфери наукових інтересів: проблеми міжнаціональних відносин в Україні ХVІІІ-ХХ ст.; політична історія етнічних німців радянської України в міжвоєнні роки і періоду окупації; соціальна історія кайзерівської Німеччини.

Підготувала 10 кандидатів історичних наук, керує 2 аспірантами та 2 пошукачами.

Автор і упорядник понад 200 наукових праць (зокрема, 6 монографій; низки методичних розробок; навчального посібника “Історія Німеччини з давніх часів до 1945 р.”; 1 довідника; 2 енциклопедій).

Публікації про С.Й. Бобилєву:

Ми з класичного університету. Дніпропетровський національний університет: час, події, люди // За заг. редакцією проф. М.В. Полякова. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. унту, 2003. – С. 13 – 14.

Черказьянова И.В. Юбилей Бобилевой Светланы Иосифовны // Российские немцы: Научно-информационный бюлетень. – М., 2007. – № 2. – С. 29 – 32.

Професори Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара: Бібліограф. довідник / Голова редкол. проф. М.В. Поляков. – 2-е вид., перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2008. – С. 52.

Международная ассоциация исследователей истории и культуры Российских немцев. 1995 – 2010: Справочник / Научн. ред. И.В. Черказьянова; сост. И.В. Черказьянова, Т.Б. Смирнова. – М.: МСНК. – 2010. –С. 34 – 40.

Вибрані книги С.Й. Бобилєвої, що стосуються історії Південної України:

Очерки истории немцев и меннонитов Юга Украины (к. ХVШ – І-я пол. ХІХ вв.). – Днепропетровск, 1999. – 232 с. (у співавторстві).

Немцы Украины. Пилотный сборник: Материалы к энциклопедии “Немцы России”. Вып. 7 / Сост. С.И. Бобылева. – М., 2002. – 210 с.

Живи и помни… История меннонитских колоний Екатеринославщины: монография – Днепропетровск, 2006. – 378 с. (у співавторстві).

Вибрані статті С.Й. Бобилєвої, що стосуються історії Південної України:

Немецкие колонисты и социально-экономическое развитие Юга Украины перв. пол. ХІХ в. // Вопросы германской истории. Украино-немецкие связи в новое и новейшее время: Межвузовский сборник научных трудов / Ред. кол.: С.И. Бобылева (отв. ред.) и др. – Днепропетровск: ДГУ, 1995. – С. 19 – 37.

Немецкие колонисты и социально-экономическое развитие Юга Украины перв. пол. ХІХ в. // Вопросы германской истории. Украино-немецкие связи в новое и новейшее время: Межвузовский сборник научных трудов / Ред. кол.: С.И. Бобылева (отв. ред.) и др. – Днепропетровск: ДГУ, 1995. – С.19 – 37.

Социально-политическая история немцев Юга Украины в 1917 – 1918 гг. (по материалам архива семьи Клюдтов) // Украина и Германия: интеллектуальные и экономические взаимосвязи: Материалы международной научной конференции. – Днепропетровск, 1997. – С. 17 – 22.

Система землепользования и культура производства немецких колонистов Юга Украины первой половины ХІХ в. // Питання аграрної історії України та Росії. – Дніпропетровськ, 1997. – С. 48 – 55.

Немецкие школы и нравственно-психологические проблемы образования в 20 – 30-е гг. ХХ в. По материалам Украины // Немцы России в контексте отечественной истории. Общие проблемы и региональные особенности. – М., 1999. – С. 393 – 408.

История немецко-меннонитского населения Юга Украины в исследованиях сотрудников Института украинско-германских исторических исследований // Гуманитарный журнал. – Днепропетровск, 2002. – С. 95 – 100.

Історія колонії Кронсгартен // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Збірник наукових праць. – Вип. 2. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2004. – С. 32 – 43.

Изучение проблем истории и культуры немецкоменнонитского населения в Институте украинско-немецких исследований Днепропетровского национального университета // Вопросы германской истории: Материалы международной научной конференции “Немцы Украины и России в конфликтах и компромиссах ХІХ-ХХ ст.”. Днепропетровск, 25 – 27 сентября 2007 г. / Отв. ред. С.И. Бобылева. – Днепропетровск: Пороги, 2007. – С. 12 – 28.

Хозяйство и быт меннонитов Екатеринославщины // Північне Приазов’я / За ред. В.В. Крижка, В.А. Папанової та ін. – Донецьк-Бердянськ: Норд-Прес, БДПУ, 2008. – С. 137 – 158.

От основания до гибели: менонитская колония Бабурка // Вопросы германской истории: Сб. научн. тр. / Отв. ред. С.И. Бобылева. – Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 2013. – С. 9 – 22.