Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Бойков Олег Юрійович

(Анкета О.Ю. Бойкова)

(17.10.1977, м Херсон) – кандидат історичних наук (2010 р.), доцент (2015 р.).

У 1994 р. закінчив середню школу № 53 м. Херсона. У 1995 – 1999 рр. навчався на історичному факультеті Херсонського державного педагогічного університету, отримавши диплом зі спеціальності “Історія”. У 2000 р. закінчив магістратуру та здобув кваліфікацію магістра історії. У 2000 – 2002 рр. працював завідувачем кабінету кафедри філософії та релігієзнавства ХДПУ.

З червня 2002 р. – викладач кафедри державно-правових дисциплін Херсонського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ. З 2006 р. – викладач, а з 2009 р. – старший викладач кафедри загальноправових дисциплін Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію “Церковнорелігійні структури в духовному і соціокультурному житті Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ ст.”. Науковий керівник – В.Д. Сусоров.

З 2012 р. – доцент кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету.

Сфери наукових інтересів: історія релігії та церкви на Півдні України, історія держави і права.

Автор 18 наукових і навчально-методичних праць (зокрема, 15 наукових статей, 1 рецензії на книгу, 2 навально-методичних посібників).

Найважливіші статті О.Ю. Бойкова, що стосуються історії Південної України:

Церква і соціум: взаємовідносини на Півдні України на межі ХІХ-ХХ ст. // Південний архів. Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2003. – Вип. 11. – С. 109 – 114.

Сектантство Півдня України та його розгляд діячами українського національного руху на межі ХІХ-ХХ ст. // Південний архів. Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2005. – Вип. 19. – С. 174 – 179.

Західноєвропейські та східноєвропейські особливості сектантства кінця ХІХ – початку ХХ ст. на півдні України // Південний архів. Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2006. – Вип. 23. – С. 9 – 12.

Православна ідея та український національний рух Півдня України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Інтелігенція і влада. Серія: Історія: громадсько-політ. наук. збір. / М-во освіти і науки України; Одес. нац. політех. ун-т; [редкол.: Г.І. Гончарук (гол. ред.) та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2009. – Вип. 15. – С. 24 – 32.

Соціокультурні та релігійні чинники на Півдні України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Історія України. – № 6 (598), лютий, 2009. – С. 1 – 4.

Дослідження кінця ХІХ – початку ХХ ст. про роль церковно-релігійного фактора в житті Південної України // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / гол. ред. В.І. Воловик. – Запоріжжя: Просвіта, 2013. – Вип. 31. – С. 61 – 65.

Роль релігійного фактору у процесі модернізації соціальної структури населення Півдня України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / гол. ред. В.І. Воловик. – Запоріжжя: Просвіта, 2013. – Вип. 32. – С. 26 – 30.

Роль Російської православної церкви у житті буржуазії та селянства Південної України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2014. – Вип. XXXVIII. – С. 49 – 53.

Селянська правосвідомість на Півдні України у добу капіталістичної модернізації суспільства кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Scriptorium Nostrum. Електронний історичний журнал. – 2014. – № 1. – С. 154 – 167.

Протестантизм та сектантство у суспільному і духовному житті Південної Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Література та культура Полісся. Сер.: Історичні науки: зб. наук. пр. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – Вип. 78. – С. 27 – 40.