Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Андрєєв Віталій Миколайович

(Анкета В.М. Андрєєва)

(27.04.1967, м. Запоріжжя) – доктор історичних наук (2013 р.), професор (2015 р.).

1984 р. закінчив СШ № 1 м. Запоріжжя. У 1987 – 1992 рр.

навчався на історичному факультеті Запорізького державного університету. Спеціалізувався в галузі археології. По закінченні університету працював науковим співробітником археологічної експедиції Запорізького обласного краєзнавчого музею, вчителем історії та географії ЗОШ № 89 (м. Запоріжжя).

Впродовж 1993 – 1997 рр. навчався в аспірантурі Дніпропетровського державного університету на кафедрі історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін (науковий керівник – І.І. Колесник). 18.02.1998 р. захистив кандидатську дисертацію “Д.І. Дорошенко як дослідник української історіографії”. З 1998 р. працює в Херсонському державному університеті (ХДУ). У 2000 – 2001 рр. – завідувач кафедри історіографії та спеціальних історичних дисциплін. З 2001 р. й по сьогодні – завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії. За цей час співробітниками кафедри було захищено 9 кандидатських та 2 докторські дисертації; створено археологічну лабораторію та експедицію.

31.05.2013 р. захистив докторську дисертацію “Віктор Петров: інтелектуальна біографія” в Інституті історії України НАН України (науковий консультант – І.І. Колесник). З 2013 р. – професор кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету.

За роки роботи в ХДУ склалася наукова школа В.М. Андрєєва дослідників інтелектуальної історії України ХІХ-ХХ ст. Під його керівництвом було захищено 8 кандидатських дисертацій, працюють над своїми роботами 3 аспіранти та 3 пошукачі.

Головний редактор історичного журналу ХДУ “Scriptorium Nostrum”, член редколегії періодичних і серійних видань “Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія”; “Старожитності Південної України”; “Джерела з історії Південної України” (Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення; Східний інститут українознавства ім. Ковальських – Запорізька філія) та ін.

У центрі наукових інтересів В.М. Андрєєва – історія української гуманітаристики ХІХ-ХХ ст., біоісторіографія, історія Південної України XIX-ХХ ст. Його проекти неодноразово підтримувалися Фондом королеви Ядвіги (Польща), Запорізьким науковим товариством ім. Я. Новицького та українськими меценатами.

Роботи отримали низку позитивних рецензій від вітчизняних та зарубіжних істориків. Книга “Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого” увійшла до десятки найкращих книжок 20 – го Міжнародного форуму видавців у Львові й стала лауреатом Премії “Найкраща книга форуму – 2013”. У Всеукраїнському рейтингу “Книжка року‘2013” ця праця увійшла в топ-списки в номінації “ОБРІЇ” серед видань зі спеціальної літератури, посівши четверту позицію.

Автор більше 150 наукових праць з археології, інтелектуальної історії України, історіографії, історії літератури, археології, етнографії та мовознавства.

Публікації про В.М. Андрєєва та рецензії на його праці:

Андрєєв Віталій Миколайович []

Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 171 – 181.

Ясь О.В. Віталій Андрєєв, Наталя Чермошенцева. Саул Боровий: єврейський вектор історії України. – Херсон; Нікополь: СПД Фельдман О.О., 2010. – 191 с. // Критика. – 2011. – Число 1 – 2 (159 – 160). – С. 18.

Тельвак В. Інтелектуальна біографія письменника та ученого. Андрєєв Віталій, Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого: Монографія, Дніпропетровськ: Герда 2012, 476 с. (Серія “Dniproviana”) // Spheres of culture. – Vol. III. – Lublin, 2012. – P. 415 – 419.

Ченцова Н.В. Лоцманська спадщина: Дніпровські лоцмани: нариси з історії та історіографії / [Андрєєв В., Білівненко С., Бєлов О. та ін.]. Херсон: Вид-во ВНЗ “ХДМІ”, 2012, 352 с., ч. б. іл. // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – Вип. 10. – С. 235 – 238.

Ясь О.В. Рецензія: Андрєєв В. Віктор Петров: Нариси інтелектуальної біографії вченого. Дніпропетровськ: Герда, 2012. – 476 с. (серія “Dniproviana”) // Український історичний журнал. 2013. – Вип. 2 (№ 509). – C. 218 – 222.

Ясь О. В. Міжнародна наукова конференція “Світло й тіні українського радянського історієписання” та круглий стіл “Викладання больових точок історії України ХХ ст. у школах” // Український історичний журнал. 2013. – Вип. 4 (№ 511). – C. 216 – 222.

Грибовський В. Інтелектуальна біографія Віктора Петрова // Експедиція ХХІ. – 2013. – № 11 (137) [Електронний ресурс]

( Кривошея В.В. Рец. на монографію: Андрєєв В. Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого: монографія. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. – 476 с. (Серія “Dniproviana”) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2013. – Вип. 68. – С. 731 – 732.

Лиман І., Константінова В. “Прямі нащадки запорожців”: книга “Дніпровські лоцмани: нариси з історії та історіографії” [рец.] Дніпровські лоцмани: нариси з історії та історіографії / [Андрєєв В., Білівненко С., Бєлов О. та ін.]. – Херсон: Вид-во ВНЗ “ХДМІ”, 2012. – 352 с., ч. б. іл. // Scriptorium Nostrum. – Херсон, 2014. – Вип. 1. – С. 276 – 279.

Нарівська В. “Персональна історія” Віктора Петрова, або не шостий у гроні (частина перша) // Філологічні семінари. Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – Вип. 17. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. – С. 83 – 97.

Родик К. “Ренесансний” мислитель чи літератор-шпигун? Віктор Петров: чергова спроба прочитання // Україна молода. – 2014. – № 5 (15 січня). – С. 13.

Книги В.М. Андрєєва, що стосуються історії Південної України:

О.О. Рябінін-Скляревський. “Херсонський гурток Русова.

1885–1889)”. – Запорозька спадщина. – Вип. 15 / Відп. ред.

В. Андрєєв; Наук. ред. А. Бойко. – Запоріжжя: ЗНТН, 2003. – 68 с.

И.Н. Векслер. “Херсон и его жители”. – Старожитності Південної України / Відп. ред. В. Андрєєв; Наук. ред. А. Бойко. – Запоріжжя: ЗНТН, 2005. – 120 с.

Саул Боровий: єврейський вектор історії України. – Херсон-Нікополь: СПД Фельдман О.О., 2010. – 191 с. (у співавторстві з Н. Чермошенцевою).

Дніпровські лоцмани: нариси з історії та історіографії / голов. ред. В. Андрєєв. – Херсон: Вид-во ВНЗ “ХДМІ”, 2012. – 352 с. (у співавторстві з Білівненком С., Бєловим О. та ін.).

Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. – 476 с. (серія “Dniproviana”).

Найважливіші статті В.М. Андрєєва, що стосуються історії Південної України:

Интерпретация орнамента на сосуде срубной культуры из погребения близ города Васильевка Запорожской области // Древности степного Причерноморья и Крыма. – Запорожье, 1991. – Вип. 2. – С. 24 – 28 (у співавторстві з О. Тубольцевим).

О семантике стрел в скифском погребальном обряде // Древности степного Причерноморья и Крыма. – Запорожье, 1992. – Вип. 3. – С. 157 – 162 (у співавторстві з В. Саєнком).

Курган эпохи бронзы в Крыму // Древности степного Причерноморья и Крыма. – Запорожье, 1992. – Вип. 3. – С. 68 – 71.

До питання про скіфських сліпих рабів Геродота // Проблеми скіфо-сарматської археології Північного Причорномор’я (до сторіччя народження Б.М. Гракова). – Запоріжжя, 1999. – С. 16 – 19.

Південна Україна у науковій творчості Д. Дорошенка (праця “Д.М. Бантиш-Каменський та його “Історія Малой Россіи””) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна ХVІІІ-ХІХ ст. – Вип. 6. – Запоріжжя, 2000. – С. 272 – 285.

“Свій-чужий” в єврейській культурі Півдня України: самоідентифікація та подвійна лояльність // Джерела з історії Південної України. Том 9 // Мемуари та щоденники. Частина 2 / Упорядники: А. Бойко, В. Мільчев. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2006. – С.82 – 95.

Віктор Петров: “скіфський сюжет” інтелектуальної біографії // Український історичний журнал. – 2010. – № 2. – С. 190 – 202.

Віктор Петров: неопубліковані матеріали експедиції Етнографічної комісії ВУАН по дослідженню дніпровського лоцманства (1927 – 1928) // Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 22. – К., 2011. – С. 346 – 355.

Діяльність В. Петрова в Етнографічній комісії при ВУАН (1921 – 1933 рр.) // Український історичний журнал. – 2012. – № 5. – С. 77 – 94.

Запорозький край та історія запорозького козацтва в рецепції Докії Гуменної // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. – Вип. 14. – Запоріжжя, 2014. – С. 281 – 285.