Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Російська православна церква
на півдні України останньої
чверті XVIII – середини ХІХ століття

І.І.Лиман

Обкладинка книги

Монографія є спробою комплексного дослідження історії православної церкви у південноукраїнському краї 1775 – 1861 рр. Особлива увага звертається на систему управління церквою, церковно-територіальний устрій краю, структуру та статус підлеглих духовного відомства, взаємини духовенства та мирян. Робота пропонується усім, хто цікавиться релігійною і соціальною історією Російської імперії, України і її південного регіону XVIII – ХІХ ст.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (Протокол № 58 від 23.11.2004).

Рецензенти: доктор історичних наук, професор, член.-кор. НАН України В.І. Наулко

доктор історичних наук, професор С.Р. Лях

доктор історичних наук, професор С.А. Лепявко

Науковий редактор: доктор історичних наук, професор А. Бойко

Вихідні дані книги: Лиман І.І. Російська православна церква на півдні України останньої чверті XVIII – середини ХІХ століття. — Запоріжжя: РА “Тандем – У”, 2004. — 488 с. ISBN 966-7482-40-5

Зміст