Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Балицький Олексій Юрійович

Лілія Циганенко

(9.07.1985, м. Ізмаїл) – кандидат історичних наук (2014 р.).

У 2002 р. закінчив загальноосвітню школу № 3 м. Ізмаїла Одеської області. У 2002 – 2007 рр. навчався на історичному факультеті Ізмаїльського державного гуманітарного університету, отримавши диплом магістра зі спеціальності “Історія”. З 2008 по 2011 рр. – аспірант кафедри всесвітньої історії ІДГУ. З 2009 р. працював у Ізмаїльському державному гуманітарному університеті.

У лютому 2014 р. захистив кандидатську дисертацію “Соцiокультурна трансформацiя мiст Бессарабiї (ХIХ – початок ХХ ст.)”. Науковий керівник – О.М. Лебеденко.

З вересня 2014 р. – старший викладач кафедри права Придунайської філії ВНЗ “Міжрегіональна академія управління персоналом”.

Сфера наукових інтересів: соціальна та етнічна історія міст Півдня України ХІХ – початку ХХ ст.; соціокультурний розвиток міст Бессарабії ХІХ – початку ХХ ст. Досліджує питання міського простору, благоустрою, освіти, охорони здоров’я, благодійності та міської повсякденності.

Загальна кількість публікацій – 20.

Найважливіші статті О.Ю. Балицького, що стосуються історії Південної України:

Українці в містах Бессарабії наприкінці ХІХ ст. // Записки історичного факультету / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2010. – Вип. 21. – С. 82 – 92.

Міграційні процеси в Південній Бессарабії у другій половині ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запорiжжя, 2010. – Вип. ХХІХ. – С. 33 – 37.

Изменения в социально-правовом положении населения юга Бессарабии после его включения в состав Российской империи в 1878 г. // European Applied Sciences. – Stuttgart: ORT Publishing, 2012. – № 1. – Р. 37 – 38.

Состояние образования в южнобессарабском крае в годы его пребывания в составе Молдавского княжества и Румынии (1857 – 1878 гг.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2013. – № 2 (28). – Ч. 2. – С. 17 – 19.

Етнонаціональний склад населення міста Ізмаїл у першій третині ХІХ ст. // Філологічна освіта у поліетнічному просторі: регіональний досвід. Збірник наукових статей. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ; “СМИЛ”, 2013. – С. 296 – 298.

Міський простір” бессарабських міст ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2015. – Вип. 43. – С. 86 – 89.

Становлення системи освітніх закладів в містах Бессарабії в першій половині ХІХ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Збірник наукових праць. – Вінниця: ДП “Державна картографічна фабрика”, 2015. – Вип. 23. – С. 139 – 144.

Культурно-побутове середовище бессарабських міст кінця 50-х рр. ХІХ ст. (за споминами О.С. АфанасьєваЧужбинського) // “Дунайські наукові читання: європейській вимір і регіональний контекст”: Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції. – Ізмаїл, 2015. – С. 11 – 13.