Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Волониць Віра Степанівна

Наталья Шипік

(06.07.1980, м. Маріуполь) – кандидат історичних наук (2007 р.), доцент (2012 р.). У 1997 р. закінчила загальноосвітню середню школу № 56 м. Маріуполя. У 1997-2002 рр. навчалась на історичному факультеті Маріупольського гуманітарного інституту Донецького національного університету, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії». У 2004-2007 рр. навчалась в аспірантурі Донецького національного університету. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію «Торговельно-комерційна діяльність греків-купців в Україні (середина ХVІІ – ХІХ ст.)». Науковий керівник – А.В. Гедьо.

У дисертації досліджено торговельно-економічну діяльність грецького купецтва в Україні у другій половині XVII-XIX ст. Визначено історичні умови та чинники, які впливали на розгортання торговельної активності греків, охарактеризовано її політико-правове забезпечення Гетьманською державою та Російською імперією. Розкрито характер, напрями та результативність торгівлі греків Ніжина. Показано вплив торговельного чинника на процеси самоорганізації та автоматизації, структурування купецького загалу у рамках Ніжинського грецького братства. З’ясовано специфіку одеського грецького купецтва. Доведено, що особливості молодого портового міста та господарська спеціалізація регіону зумовили орієнтацію греків-купців Одеси на експорт зерна, що здійснювався за посередництва великих торгових домів. Визначено соціокультурну роль греків Одеси, показано їх участь у суспільно-політичному, культурному житті міста. Визначено місце підприємницької та торговельно-посередницької діяльності маріупольських купців-греків в економіці Північного Приазов’я. Проведено порівняльний аналіз грецьких купецьких спільнот Ніжина, Одеси та Північного Приазов’я, а також установлено їх роль у розвитку торгівлі в Україні.

З серпня 2002 р. – асистент кафедри історичних дисциплін Маріупольського гуманітарного інституту Донецького національного університету, з вересня 2006 р. – старший викладач кафедри, а з вересня 2007 р. – доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного гуманітарного університету. З травня 2011 р. – доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету. Сфери наукових інтересів: торговельно-комерційний розвиток Південної України (кінець ХVІІІ – поч. ХХ ст.), купецтво Степової України, статистичні та топографічні джерела з історії регіону. Вивчення та врахування історичного досвіду підприємницької діяльності купців на південноукраїнських теренах, аналіз зовнішньоекономічних зв’язків надає необхідні історичні знання для формування цивілізованих торговельно-економічних та інвестиційних відносин як у національному, так і у міжнародному вимірах. Аналіз підприємницького потенціалу купецтва надає можливість зрозуміти функцію торгівлі як інструмента реалізації економічних інтересів південноукраїнського регіону, як засобу самоорганізації місцевого та іноземного торгового люду, здійснення міжетнічного спілкування. Бере участь в дослідницьких проектах «Історія грецьких сіл Приазов’я», «Маріупольський повіт на шляху суспільної модернізації (1860-ті – 1923 рр. ХІХ ст.)», «Black Sea Port-cities, 1774-1914. Development, convergence and linkages with the global economy». Автор 35 наукових статей, упорядник навчального посібника.

Статті В.С. Волониць, що стосуються історії Південної України:

До історіографії вивчення історії греків Одеси // Література та культура Полісся. – Чернігів: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Вип. 28. – С. 52-57.

Заснування та функціонування грецьких торгових домів у місті Одесі у ХІХ столітті // Історичні і політологічні дослідження: Зб. ст. / Гол. ред. П.В. Добров. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2006. – № 3/4 (33-34). – С. 130-135.

Законодавче регулювання діяльності греків-купців міста Одеси у ХІХ столітті // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток еллінізму в Україні у ХVІІІ-ХХІ ст.» / За ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь, 2007. – С. 87-90.

Торговельна діяльність греків на українських землях (середина XVII-XIX ст.): джерелознавчий аспект // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2009. – Спецвипуск. – С. 144-151.

Грецькі села Приазов’я у перші роки по заснуванню: огляд діловодної документації // Збірник матеріалів Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Українська державність: історія і сучасність». – Маріуполь, 2009. – С. 18-22.

Грецькі села Приазов’я у перші роки по заснуванню: огляд актуалізованої діловодної документації // Актуальні проблеми науки та освіти Збірник матеріалів ХІІ підсумкової науково-практичної конференції викладачів. – Маріуполь, 2010. – С. 376-380.

Особливості землекористування в грецьких селах Приазов’я наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. // Збірник матеріалів Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Українська державність: історія і сучасність». – Маріуполь: МДУ, 2010. – С. 11-14.

Меценатська діяльність греків-купців Одеси у ХІХ ст. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Наука та освіта в сучасному університеті в контексті в контексті міжнародного співробітництва». – Маріуполь, 2011. – С. 74-77.

До питання про статистичні джерела з історії греків Приазов’я ХІХ століття // Актуальні проблеми науки та освіти. Збірник матеріалів ХІІІ підсумкової науково-практичної конференції викладачів. – Маріуполь, 2012. – С. 361-365.