Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Гедьо Анна Володимирівна

(Анкета А.В. Гедьо)

(17.04.1971, с. Куйбишеве (нині Малий Янісоль) Володарського р-ну Донецької обл.) – доктор історичних наук (2006 р.), професор (2010 р.). У 1989-1994 рр. навчалася на історичному факультеті Донецького державного університету, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії».

У грудні 1994 – травні 1997 р. навчалася в аспірантурі Донецького державного університету. У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію «Греки Північного Приазов’я (1778-1875 рр.)». Науковий керівник – В.О. Пірко. З липня 1997 р. – старший викладач кафедри історичних дисциплін Маріупольського гуманітарного університету. З жовтня 1998 по квітень 1999 р. – стипендіат благодійного фонду «Олександр Онасіс» (Греція). З листопада 1999 р. – доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного гуманітарного університету.

З грудня 1999 р. – проректор з міжнародних зв’язків Маріупольського державного гуманітарного університету. У 2002-2005 рр. – докторант Донецького національного університету. Докторську дисертацію «Соціальний статус та розвиток господарства грецьких громад України середини XVII-ХІХ ст.: джерелознавчий аспект» захистила у травні 2006 р. Науковий консультант – П.В. Добров. З вересня 2006 р. – професор кафедри історіографії, джерелознавства, археології та методики викладання історії Донецького національного університету. З 2008 року – член спеціалізованої вченої ради Донецького національного університету із захисту докторських і кандидатських дисертацій, член редакційної колегії «Вісника Донецького національного університету» (серія Б-гуманітарні науки), наукових журналів «Історичні і політологічні дослідження», «Вісник Маріупольського державного університету». Нагороджена грамотами Міністерства освіти і науки України (2001, 2007 рр.). Сфери наукових інтересів: іноземці в історії України (XVII – початок XX ст.), джерелознавство. Офіційний науковий керівник десяти захищених кандидатських дисертацій. Автор і упорядник близько 120 наукових праць (зокрема, 5 монографій, близько 100 наукових статей).

Рецензії на праці А.В. Гедьо:

Пахоменко С.П. [Рец. на] Гедьо А.В. Грецькі громади Ніжина та Північного Приазов’я в актових матеріалах середини XVII-ХІХ ст. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – 423 с. //

Історико-географічні дослідження в Україні. – Число 9. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 265-272.

Монографії А.В. Гедьо, що стосуються історії Південної України:

Джерела з історії греків Північного Приазов’я (кінець XVIII – початок ХХ ст.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2001. – 245 с.

Грецькі громади Ніжина та Північного Приазов’я в актових матеріалах середини XVII-ХІХ ст. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – 423 с.

Соціально-економічний розвиток грецьких громад України середини XVII-ХІХ ст.: джерелознавчий аспект. – Донецьк, 2006. – 398 с.

Маріупольський грецький суд: історія створення та діяльність. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 480 с. (у співавторстві з Н.О. Терентьєвою, Р.І. Саєнко).

Найважливіші статті А.В. Гедьо, що стосуються історії Південної України:

Переселення греків з Криму до Приазов’я // Український історичний журнал. – 2001. – № 1. – С. 73-84.

Розміщення кримських греків у Приазов’ї (1778-1780 рр.) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 4 (5). – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1999. – С. 152-159.

Церковна організація грецького населення Маріупольщини (кінець XVIII-ХІХ ст.) // Новые страницы истории Донбасса. – Кн. 6. – Донецк: Донбас, 1998. – С. 15-26.

Значення картографічних матеріалів у вивченні історії Північного Приазов’я // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. – Вип. 18. – К.-Донецьк, 2001. – С. 113-118.

Культурно-освітній розвиток греків Північного Приазов’я (кінець XVIII-XIX ст.) // Вісник Донецького університету. – 2001. – № 1. – С. 150-158.

Матеріали діловодчої документації як джерело для вивчення соціально-економічної історії греків Північного Приазов’я // Новые страницы истории Донбасса. – Кн. 10. – Донецк: Донбас, 2002. – С. 28-43.

Політика Росії щодо маріупольської грецької громади на підставі законодавчих актів // Історичні та політологічні дослідження. – ДонДУ. – Вип. 6. – 2002. – С. 18-33.

Греки Північного Приазов’я в історіографії ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 4. – Луганськ, 2005. – С. 29-36.

Значення картографічних матеріалів у вивченні історії Північного Приазов’я кінця XVIII-ХІХ ст. // Історико-географічні дослідження в Україні. – Число 8. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – С. 165-178.

Матеріали ревізійного перепису населення Маріупольського повіту як джерело з історії Донбасу // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. – Кн. 15-16 / Гол. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 2008. – С. 354-362.

Напрями діяльності та механізм функціонування Маріупольського грецького суду (80-ті рр. XVIII – 60-ті рр. ХІХ ст.) // На пошану професора о. Юрія Мицика. – Т. 2. – К., 2010. – С. 174-182.