Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Венгер (Осташева) Наталія Вікторівна

(Анкета Н.В. Венгер)

(21.08.64, м. Дніпропетровськ) – доктор історичних наук (2010 р.). У 1982 р. закінчила середню школу № 21 м. Дніпропетровськ. У 1984-1989 рр. навчалась на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету, отримала диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії та суспільствознавства». З вересня 1989 р. по вересень 1991 р. – вчитель історії та суспільствознавства у середній школі № 82 м. Дніпропетровська. З листопада 1991 по жовтень 1996 р. навчалась в аспірантурі Дніпропетровського державного університету (навчання переривалось декретною відпусткою). У жовтні 1996 р. захистила кандидатську дисертацію «Криза менонітської спільноти України та закордонна менонітська допомога (1914 – поч. 30-х рр. ХХ ст.)». Науковий керівник – Н.В. Бочарова.

З 1996 р. – викладач, старший викладач кафедри всесвітньо історії Дніпропетровського державного університету, з 2000 р. – доцент кафедри всесвітньої історії. У 2004-2008 рр. – докторант кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. У 2010 р. захистила докторську дисертацію «Менонітське підприємництво та модернізація Півдня Російської імперії (1789-1917)». Науковий консультант – С.С. Троян.

З 2013 р. – завідувач кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. З 1997 р. – член Міжнародної асоціації дослідників історії та культури російських німців. З 2007 р. – член консультаційної ради «Journal Mennonite Studies» (Канада, Вінніпезький університет). З 2013 р. – член редакційної колегії журналів «Грані», «Вісник Дніпропетровського університету. Історія. Археологія» (Дніпропетровськ). У 2000-2001 рр. одержала гранти від «Грантової програми Хортиця’99» (Khortitsa`99 Mennonite Studies Grant Program) (США-Канада, голова Пітер Классен); гранти імені Дж.К. Еппа для проведення наукових досліджень; у 2011 р. – грант фонду Д.Ф. Плетта (Delbert Plett Historical Research Foundation Ink.) (Вінніпег, Канада) для проведення наукових досліджень. Участь у наукових програмах: 1997-2004 рр. – програма «Мала вітчизна» (спільний проект Дніпропетровського національного університету з Гетингентським дослідницьким центром (Німеччина)); 2001 р. – академічна програма Європейського Союзу «TEMPUS/TACIS», місячне стажування в університеті Кентербері (Кент, Велика Британія); 2006-2007 рр. – програма академічного обміну фонда Фулбрайта (США); 2012-2014 рр. – програма Європейського Союзу «Запрошуємо до менонітської Європи» (учасники: Вільний університет міста Амстердам та Міжнародний менонітський центр (м. Вітмарзум) (Королівство Нідерландів), Гамбурзький університет (Німеччина)). Сфери наукових інтересів: міжетнічні процеси на Півдні Російської імперії (ХІХ ст.) та в СРСР (ранній радянський період); історія підприємництва етнічних груп, модернізаційні процеси та суспільні травми; націоналізм (побутовий, стихійний, державний); російський імперський націоналізм та колонізація; психологія націоналізму.

Автор 94 публікацій (зокрема, 4 монографій, 4 методичних посібників і 86 наукових статей).

Публікації про Н.В. Венгер (Осташеву) та рецензії на її праці:

О защите кандидатской диссертации Н.В. Осташевой // Российские немцы. Die Russlanddeutschen: Научно-информационный бюлетень. Wissenschaftliches Informationsbulletin. – 1997. – № 1. – S. 28-30.

N.V. Ostasheva, Na perelome Epoch: Mennonitskoye soobshestvo Ukraini 1914-1931 (Moscow, 1998) // Preservings. – No. 20. – June 2002. – Р. 139 (рецензія на монографію).

Клец В.К. О защите докторской диссертации Наталией Викторовной Венгер «Меннонитское предпринимательство и модернизация Юга Российской империи (1789-1917)» // Российские немцы. Die Russlanddeutschen: Научно-информационный бюлетень. Wissenschaftliches Informationsbulletin. – 2010. – № 3-4. – C. 28-30.

Венгер (Осташева) Наталия Викторовна // Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев, 1995 – 2010: Справочник. – М.: МСНК., 2010. – С. 52-55.

Zhuk Sergei. Mennonites as «the Russian Americans», or problems of colonization and Modernisation in the South of the Russian Empire: Наталья В. Венгер. Меннонитское предпринимательство в условиях модернизации Юга России: между конгрегацией, кланом и российским обществом (1789-1920). Review. – P. 439-449.

Монографії Н.В. Венгер (Осташевої), що стосуються історії Південної України:

Очерки истории немцев и менонитов юга Украины. – Днепропетровск: РВВ ДНУ, 1999. – 231 с. (у співавторстві з С. Бобилєвою, Н.В. Бочаровою, О. Кудиновою, Л. Тутік).

На переломе эпох. – М.: Готика, 1998. – 253 с.

Живи и помни… История меннонитских колоний Екатеринославщины / Под ред. проф. С.И. Бобылевой. – Днепропетровск, 2006. – 378 с. (у співавторстві з С. Бобилєвою, О.. Безносовою, О.. Безносовим, О. Каковкіною, В. Клецем, І. Толстих, Т. Петровою).

Менонитское предпринимательство в условиях модернизации Юга России: между конгрегацией, кланом и российским обществом. – Днепропетровск: Изд-во Днепропетровского национ. университета, 2009. – 696 с.

Найважливіші статті Н.В. Венгер (Осташевої), що стосуються історії Південної України:

Die sudukrainischen Mennoniten auf der Suche nach einem “dritten”Genoschaftlichen weg // Ferschungen zur Geschichte und Kultur der Ruslanddeutschen. – Gottingen, 1995. – № 5. – S. 38-53.

Die Dynastie Lepp und ihr Unternehmen // Forschungen zur Geschichte und Culture der Ruslanddeu-tschen. – Gottingen, 1998. – № 8. – S. 25-35.

The Mennonite Industrial Dynasties in Alexandrovsk // Journal of Mennonite Studies. – Vol. 21. – 2003. – P. 89-111.

Аграрна колонізація? До питання про формування “особливої” економічної зони на території сільськогосподарських менонітських колоній Півдня України (перша половина ХІХ ст.) // Український селянин: Збірник наукових праць. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2004. – Вип. 8. – С. 63-68.

Етика підприємництва в релігійній доктрині, світоглядній системі цінностей і реальній практиці менонітів (XVI-XIX ст.) // Вісник Дніпропетровського університету (Серія «Історія та археологія»). – Вип. 13. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2005. – С. 88-98.

Меннонитское предпринимательство в контексте социальной истории // Вопросы германской истории. – Днепропетровск: РВВ ДНУ, 2006. – С. 5-23.

Казус “ликвидационного законодательства”: факторы антиколонистской пропаганды и антиколонистского сознания в динамике межэтнических взаимоотношений поздней Российской империи (на примере истории меннонитского предпринимательства) // Вопросы германской истории. – Днепропетровск: Пороги, 2007. – С. 110-127.

Меннониты и власть в конфликте 1860-1870-х гг.: pros и cons реформ унификации // Гражданская идентичность и внутренний мир российских немцев в годы Великой отечественной войны и в исторической памяти потомков. – М.: МСНК-пресс, 2011. – С. 449-467.

“Малорусский бунт” Нестора Махно и “немецкий вопрос” в России: социально-психологический анализ эскалации конфликта // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського: Збірник наукових праць. – Вип. 3.30: Історичні науки. – Миколаїв, 2011. – С. 199-218

Німецьке питання в світогляді та політиці П.А. Столипіна: апробація владою // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Вип. 22. – Рівне: О. Зень, 2011. – С. 173-180.