Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Бєлікова Марина Володимирівна

(Анкета М.В. Бєлікової)

(18.12.1976, м. Запоріжжя) – кандидат історичних наук (2005 р.), доцент (2012 р.). У 1994 р. закінчила ліцей № 99 м. Запоріжжя. У 1994-1999 рр. навчалась на історичному факультеті Запорізького державного університету, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії і суспільствознавства». У листопаді 1999 – жовтні 2003 р. навчалась в аспірантурі Запорізького державного університету. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію «Меннонітські колонії Південної України (1789-1917)». Науковий керівник у 1999-2003 рр. – А.І. Карагодін, у 2003-2005 рр. – Л.Г. Злобіна. З вересня 1999 р. – вчитель історії та правознавства ЗОШ «Гімназія № 45». З грудня 2002 р. – старший науковий співробітник Національного заповідника «Хортиця». З вересня 2003 р. – викладач кафедри суспільних дисциплін Запорізького державного медичного університету. З вересня 2010 р. – доцент кафедри міжнародного туризму Запорізького національного технічного університету. Сфери наукових інтересів: історія менонітських колоній Південної України ХVIII-XIX ст., музеєзнавство. Автор 50 наукових статей.

Найважливіші статті М.В. Бєлікової, що стосуються історії Південної України:

Меноніти: “свої” або “чужі” на півдні України (1789-1917)? // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2005. – Вип. ХIХ. – С. 119-124.

Торгівля населення менонітських колоній півдня України (кінець XVIII – початок XX століття) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 13. – К., 2006. – С. 306-319.

Ендогамія в менонітській етноконфесійній спільноті півдня України (1789-1917 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. ХХI. – С. 49-52.

Медичне обслуговування в менонітських колоніях Південної України (1789-1917) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. ХХIІ. – С. 19-22.

Традиційно-побутова культура менонітської спільноти півдня України наприкінці XVIII – початку XX ст. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2008. – Вип. 9. – С. 240-252.

Менонітські старожитності в фондах Національного заповідника “Хортиця” // Київська старовина. – К., 2010. – № 4 (344): липень-серпень. – С. 163-169.

Место меннонитской этноконфессиональной общности в развитии Южной Украины // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського: Збірник наукових праць. – Вип. 3.30: Історичні науки. – Миколаїв: Видавництво МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2011. – С. 44-54.

Історія менонітських колоній півдня України в українських дисертаційних дослідженнях сучасності (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 22. – К., 2011. – С. 356-369 (у співавторстві з Е.М. Стьопченко).

Культурно-історичні ресурси Запорізької області та їх характеристика // Актуальні проблеми та перспективи розвитку туристичного і готельно-ресторанного бізнесу в Запорізькому регіоні /

Колектив авторів; за заг. ред. проф. В.М.Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. – С.87-132.