Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Бойко Анатолій Васильович

Ігор Лиман

(14.03.1960, м. Запоріжжя – 27.12.2010, м. Запоріжжя) – доктор історичних наук (2001 р.), професор (2003 р.), Заслужений працівник освіти України (2008).

У 1977 р. закінчив середню школу № 50 м. Запоріжжя. Працював робітником на заводі «Запоріжсталь». 1978-1981 рр. – служив на Чорноморському флоті. У 1981-1986 рр. навчався на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії і суспільствознавства». У листопаді 1986 – жовтні 1989 р. навчався в аспірантурі Дніпропетровського державного університету. У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію «Торгівля Південної України (1775-1825)». Науковий керівник – Д.П. Пойда. З листопада 1989 р. – асистент кафедри історії СРСР і УРСР Запорізького державного університету, з вересня 1991 р. – старший викладач, а з травня 1992 р. – доцент кафедри історії України ЗДУ. У жовтні 1994 – вересні 1997 р. перебував у докторантурі ЗДУ.

З січня 2000 р. – завідувач кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького державного університету. Докторську дисертацію «Джерела з соціально-економічної історії Південної України останньої чверті XVIII століття» захистив у 2001 р. Науковий консультант – Ф.Г. Турченко. З 1997 р. – голова правління Запорізького наукового товариства імені Я. Новицького. З 1999 р. – голова Запорізького відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України. З 2003 р. – керівник Запорізької філії Східного інституту українознавства імені Ковальських. Впродовж 2000-2010 рр. – організатор масштабних усно-історичних і етнографічних експедицій на півдні України.

Організатор 25 міжнародних і всеукраїнських конференцій, конгресів, семінарів, круглих столів. Головний редактор часопису «Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна ХVІІІ-ХІХ ст.», багатотомних і серійних видань «Джерела з історії Південної України», «Новицький Я. Твори у 5-ти томах», «Усна історія Степової України», «Старожитності Південної України», «Запорозька спадщина», «Вознесенські старожитності» тощо. Сфери наукових інтересів: історія Степової України ХVIII-XIX ст., джерелознавство, усна історія Степової України.

Послідовно обстоював ідею ґрунтовного багатоаспектного вивчення історії Південної (Степової) України. Працював над створенням синтетичної історії регіону. Плідно досліджував соціально-економічну історію Півдня останньої чверті XVIII – першої чверті ХІХ ст.; займався пошуком та введенням до наукового обігу джерел з історії регіону, джерелознавчими студіями. Нагороди: «За розвиток Запорізького краю» (2004 р.), «Заслужений працівник освіти України» (2008 р.), «За розвиток Запорізького краю» (2008 р.), «За особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя» (2010 р.) та ін. Офіційний науковий консультант трьох захищених докторських дисертацій, офіційний науковий керівник дванадцяти захищених кандидатських дисертацій. Автор і упорядник близько 170 наукових праць (зокрема, 6 монографій, 12 археографічних видань, 3 брошур, близько 150 наукових статей).

Публікації про А.В. Бойка та рецензії на його праці:

Бойко Анатолій Васильович // Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників історичного факультету ЗДУ / Укладачі: Г. Тощев, Р. Шиханов / Запорізький державний університет; історичний факультет. – Запоріжжя, 1997. – С. 4-9.

Бойко Анатолій Васильович // Історичний факультет Запорізького державного університету. 30 років (1971-2001): Ювілейна книга. – Запоріжжя: Просвіта, 2001. – С. 124-128.

Гіржон В. Бойко Анатолій Васильович // Енциклопедія сучасної України. – К., 2004. – Т.3: Біо – Бя. – С.182-183.

Бойко Анатолій Васильович // Запорізький національний університет. Історія і сучасність (1930-2005). Ювілейна книга. – Запоріжжя: Дике Поле, 2006. – С. 198-199.

Бойко Анатолий Васильевич // Гордость Запорожья: Альманах. – Запорожье: ЧП «АА Тандем» 2009. – С. 45.

Бойко Анатолій Васильович [Електронний ресурс] Режим доступу:

Бойко Анатолій Васильович // Славетні запоріжці [Електронний ресурс]. Режим доступу:

Бойко Анатолій Васильович [Електронний ресурс] Режим доступу:

У боях за історію (до 50-річчя професора Анатолія Бойка) / Упорядники: Головко Ю.І., Мільчев В.І., Молдавський Р.Л., Швайба Н.І. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – 128, [8] с.

50 років (1960) А.В. Бойку // Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя 2010 [Електронний ресурс]. Режим доступу:

Швайба Н.І. Анатолій Бойко, або історія як покликання // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. – Вип. 10. – Запоріжжя, 2010. – С. 265-267.

Пам’яті Анатолія Васильовича Бойка (1960-2010) // Офіційний сайт Східного інституту українознавства імені Ковальських [Електронний ресурс]. Режим доступу:

Брехуненко В. Анатолій Васильович Бойко (14.ІІІ.1960-27.ХІІ.2010) // Український археографічний щорічник / НАН України. Археографічна комісія, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Вип. 15. – К.: Український письменник, 2010. – С. 753-762.

Плецький Сергій. Народна історія Степової України // Українське Слово [Електронний ресурс]. Режим доступу:

Брехуненко В. Анатолій Бойко. – К., 2011. – 64 с. (Серія «Великі українці»).

Дячок О.О., Білівненко С.М. Анатолій Васильович Бойко (1960-2010) // Історія торгівлі, податків та мита: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (3). – С. 137-141.

Швидько Г.К. Дослідник історії Півдня України Анатолій Бойко // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип. 8. – Дніпропетровськ: НГУ, 2011. – С. 4-9.

Пам’яті професора Анатолія Васильовича Бойка // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип. 8. – Дніпропетровськ: НГУ, 2011. – С. 239-242.

Бойко Анатолій Васильович // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 53-100.

Монографії, археографічні видання, брошури А.В. Бойка, що стосуються історії Південної України:

Запорозький зимівник останньої чверті ХVІІІ століття. – Запоріжжя: РВП «Видавець», 1995. – 56 с. – (Історія запорозького козацтва; Вип. 1).

Матеріали до історії Азовського козачого війська. – Запоріжжя, 1995. – 220 с. (у співавторстві з Л.М. Маленко).

Джерела з історії Південної України останньої чверті XVIII століття в архівосховищах Москви та Петербурга: покажчик справ. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1996. – 60 с. – (Запорозька спадщина; Вип. 1).

“Пишу тебе, мой ангельский друг…” (Из эпистолярного наследия начала ХІХ века). – Запорожье: РА «Тандем-У», 1997. – 146 с. – (Старожитності Південної України; Вип. 3) (у співавторстві зі С.В. Абросимовою).

Південна Україна останньої чверті XVIII століття. – Частина 1: Аграрні відносини. – Запоріжжя: Тандем-У, 1997. – 204 с.

Міжконфесійні взаємини на півдні України ХVІІІ-ХХ століття. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1999. – 252 с. (у співавторстві з Т. Грушовою, І. Лиманом, О. Ігнатушею, В. Мільчевим, Л. Рощиною (Маленко), Р. Шияном).

Джерела з історії ярмарок Південної України останньої чверті XVIII – першої половини XIX століття. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2000. – 136 с. – (Старожитності Південної України; Вип. 6).

Південна Україна останньої чверті ХVІІІ століття: Аналіз джерел. – К., 2000. – 308 с.

Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку ХХ століття). – Київ-Нікополь-Запоріжжя: «Тандем-У», 2002. – 399 с. (у співавторстві з Г. Шахровим, В. Грибовським, С. Леп’явко, І. Стороженком, Ю. Мициком, І. Лиманом, М. Жуковським, І. Савченко, В. Константіновою (Циберт), Ю. Головко, С. Білівненком, С. Абросимовою, Н. Суревою, І. Анцишкіним, О. Приймаком, В. Чопом).

Джерелознавство історії Південної України. – К., 2004. – 124 с.

Наративні джерела з історії Південної України останньої чверті XVIII – ХIX століття. – К., 2005. – 148 с.

Адміністративний устрій Південної України (середина ХVІІІ – перша половина ХІХ століття) / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення; Східний інститут українознавства ім. Ковальських – Запорізька філія / Упоряд.: А. Бойко (наук. ред.), В. Козирєв, В. Мільчев, І. Савченко, Н. Сурева / Передмова: І. Савченко. – Видання друге, виправлене і доповнене. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2005. – 528 с. – (Джерела з історії Південної України; Т. 1).

Мемуари та щоденники / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення; Східний інститут українознавства ім. Ковальських – Запорізька філія / Упоряд.: А. Бойко, С. Плохій / Ред.: А. Бойко (наук. ред.) та ін. – Ч. 1, [кн. 1]. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2005. – 482 с. – (Джерела з історії Південної України; Т. 5, кн. 1).

Мемуари та щоденники / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення; Східний інститут українознавства ім. Ковальських – Запорізька філія / Упоряд. А. Бойко, С. Плохій / Ред.: А. Бойко (наук. ред.) та ін. – Ч. 1, [кн. 2]. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2005. – С. 489-1003. – (Джерела з історії Південної України; Т. 5, кн. 2).

Мемуари та щоденники / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення; Східний інститут українознавства ім. Ковальських – Запорізька філія / Упоряд.: А. Бойко, В. Мільчев / Ред.: А. Бойко (наук. ред.) та ін. – Ч. 2. – Запоріжжя: Тандем-У, 2006. – 632 с. – (Джерела з історії Південної України; Т. 9).

Усна історія: теорія та практика / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Інститут усної історії Запорізького національного університету; Східний інститут українознавства ім. Ковальських – Запорізька філія / Упоряд.: А. Бойко, С. Білівненко, Ю. Головко та інші. – Запоріжжя: «Тандем-У», 2008. – 100 с.

Описи Степової України останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ століття / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення; Східний інститут українознавства ім. Ковальських – Запорізька філія / Упоряд. А. Бойко / Ред.: Білівненко С., Боряк Г., Бойко А. (наук. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2009. – 434 с. – (Джерела з історії Південної України; Т. 10).

Дневник Смольянинова (1941-1945 гг.) / Составители А. Бойко, Ю. Каптюх / Забытые мемуары / Ред.: Г. Боряк, А. Бойко

(науковий редактор), В. Брехуненко та ін. – Запорожье, 2010. – 36 с. – (Серія «Забуті щоденники»).

Дневник солдата Василия Лукьяненко (18.08.1941-10.01.1942) / Упорядники В. Ткаченко, А. Бойко / Воєнні мемуари / Ред.: Г. Боряк, А. Бойко (науковий редактор), В. Брехуненко та ін. – Запоріжжя, 2010. – 88 с. – (Серія «Забуті щоденники»).

Новицький Яків. Твори у 5-ти томах / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Інститут історії України; Інститут рукопису НБУ ім. В.І. Вернадського; Запорізький національний університет; Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького / Упорядн. А. Бойко, Р. Молдавський / Ред.: Бойко А. (голов. ред.), Брехуненко В., Боряк Г. та ін. – Т. 4. – Ч. 1. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – 401 с.

Фронтовые письма / Составители А. Бойко, Ю. Каптюх / Забытые дневники / Ред.: Г. Боряк, А. Бойко (науковий редактор), В. Брехуненко та ін. – Запорожье, 2010. – 40 с. – (Серія «Забуті щоденники»).

Найважливіші статті А.В. Бойка, що стосуються історії Південної України:

Запровадження общинного устрою на Півдні України останньої чверті XVIII століття // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна ХVІІІ-ХІХ ст. – Вип. 1. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1996. – С. 72-91.

Атласи Катеринославського намісництва останньої чверті ХVІІІ століття // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна ХVІІІ-ХІХ ст. – Вип. 3. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1998. – С. 122-135.

Напрямки колонізації Південної України в останній чверті XVIII століття // Український археографічний щорічник. – Вип. 5/6. – К.: Наукова думка, 2001. – С. 242-262.

Окладні книги Катеринославського намісництва за 1782-1788 роки // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна ХVІІІ-ХІХ ст. – Вип. 7. – Запоріжжя: РА «Тандем У», 2003. – С. 90-125.

Атласы Южной Украины // Историко-географический сборник. – Вып. 1. – Краснодар: ООО «Картика», 2007. – С. 90-107.

Яків Новицький – видатний дослідник і громадський діяч Запорізького краю // Новицький Я. Твори у 5-ти томах. – Т. 1. – Запоріжжя: ПП «АА Тандем», 2007. – С. 10-47 (у співавторстві з А. Бровком, Б. Бровком, Л. Іванніковою).

Купецтво Степової України кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття // Покликання. Збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика / НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського / Ред.: П. Сохань, А. Бойко, В. Брехуненко та ін. – К., 2009. – С. 383-415.