Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Бобков Володимир Віталійович

Андрій Непомнящий

(01.03.1980, м. Сімферополь) – кандидат історичних наук (2004 р.). У 1997 р. закінчив Краснознаменську ЗОШ із золотою медаллю. У 1997-2002 рр. навчався на історичному факультеті Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, отримав диплом за фахом «Історик» та здобув кваліфікацію історика, викладача історії. У 2002-2004 рр. навчався в аспірантурі Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію «Розвиток статистичних досліджень в Таврійській губернії в XIX – на початку XX століття». Науковий керівник – А.А. Непомнящий.

З 2005 по 2007 р. – завідувач музеєм історії Таврійського університету. У 2007-2008 рр. – доцент кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін Таврійського гуманітарно-екологічного інституту. З 2008 по 2009 р. – доцент кафедри загальної та прикладної політології Таврійського гуманітарно-екологічного інституту. З серпня 2009 р. – завідувач кафедрою загальної та прикладної політології Таврійського гуманітарно-екологічного інституту. Сфери наукових інтересів: історія Криму і Південної України ХIХ-початку XX ст., кримознавство, історія розвитку вищої освіти Криму у XX ст., періодичні видання Новоросійського краю як історичне джерело. З вересня 2008 р. – член Національної спілки краєзнавців України. Автор і упорядник понад 30 наукових праць.

Рецензії на праці В.В. Бобкова:

Верменич Я.В. Рецензія на видання: Бобков В.В. Статистики Тарической губернии (XIX – начало XX века): Биобиблиографический указатель // Праці Центру пам’яткознавства / НАН України. – Вип. 7. – К., 2005. – С. 295-298.

Пучков А.О. «Библиография крымоведения»: Многовекторье безбрежной темы // Питання історії науки та техніки. – № 1 (5). – К, 2008. – С. 51-60.

Зозуля С.Ю. «Sturm und Drang» у сучасному кримознавстві // Праці Центру пам’яткознавства / НАН України. – Вип. 14. – К., 2008. – С. 275-282.

Видання В.В. Бобкова, що стосуються історії Південної України:

Статистики Таврической губернии (XIX – начало XX века): Биобиблиографический указатель / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2004. – 304 с. – (Биобиблиография крымоведения; Вип. 1).

Профессора Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – К.: Либідь, 2007. – 172 с. (у співавторстві з В.В. Лавровим).

Найважливіші статті В.В. Бобкова, що стосуються історії Південної України:

Документы о деятельности сотрудников статистических комитетов Таврической губернии в XIX – начале ХХ века как исторический источник // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. праць. – Вип. 1: Архів та особа. – К., 1999. – С. 238-245.

Матеріали газетної періодики Криму XIX – початку ХХ ст. як джерело з вивчення діяльності статистиків Таврійської губернії // Зб. праць Науково-дослідного центру періодики / Львівська наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Вип. 11. – 2003. – С. 215-227.

Керчь-Еникальский статистический комитет: создание и основные направления деятельности // Боспорские исследования / Ин-т востоковедения им. А. Крымского НАН Украины. – Вып. 3. – Симферополь, 2003. – С. 147-157.

К истории земско-статистических исследований в Таврической губернии, 1884-1889 // Культура народов Причерноморья. – № 46. – 2003. – С. 122-127.

До біографії К.В. Ханацького: За матеріалами архівів Санкт-Петербургу та Сімферополя // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип. 1. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 44-48.

Вивчення російськомовної дорадянської періодичної преси Таврійської губернії в сучасному кримознавстві // Українська періодика: Історія і сучастність: Доп. та повід. восьмої Всеукраїнської наук.-теоретич. конф. – Львів, 2005. – С. 207-212 (у співавторстві з А.А. Непомнящим).

К истории становления высшего юридического образования в Крыму (1917-1920 гг.) // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Сер.: Юридические науки. – 2006. – Т. 19 (58). – № 1. – С. 16-31 (у співавторстві з В.В. Лавровим).

Социально-экономический институт при Крымском университете: Последняя попытка организации высшей юридической школы в Крыму, 1922-1923 гг. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Сер.: Юридические науки. – 2006. – Т. 19 (58). – № 3. – С. 3-12 (у співавторстві з В.В. Лавровим).

Социально-экономический и Педагогический институты при Крымском университете, 1922-1923 // Историческое наследие Крыма. – Симферополь, 2007. – № 17. – С. 199-210 (у співавторстві з В.В. Лавровим).

“Неофіційна частина” губернських відомостей: інформаційні можливості як історичного джерела (на прикладі видань Південних регіонів України) // Українська періодика: Історія і сучасність: Доп. та повід. десятої Всеукраїнської наук.-теоретич. конф., Львів, 31 жовтня – 1 листопада 2008 р. / За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2008. – С. 251-260.