Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Бобкова Оксана Михайлівна

Андрій Непомнящий

(16.10.1979, м. Сімферополь) – кандидат історичних наук (2007 р.). У 1996 р. закінчила середню школу № 35 м. Сімферополя. У 1997-2002 рр. навчалась на історичному факультеті Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, де отримала диплом за фахом «Історик» та здобула кваліфікацію історика, викладача історії. У 2004-2007 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі історії України та допоміжних історичних дисциплін Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію «Адміністративна та культурно-просвітницька діяльність А.Я. Фабра на Півдні України (20-ті – початок 60-х рр. XIX ст.)». Науковий керівник – А.А. Непомнящий. З жовтня 2002 р. – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти, з квітня 2008 р. – виконувач обов’язків завідувача кафедри соціально-гуманітарної освіти, а з лютого 2009 р. – доцент кафедри економіки та управління освітою Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти. З вересня 2008 р. – член Національної спілки краєзнавців України. Сфери наукових інтересів: історія Південної України XIX ст., кримознавство. Автор 1 монографії та 20 наукових статей.

Рецензії на працю О.М. Бобкової:

Пучков А.О. «Библиография крымоведения»: Многовекторье безбрежной темы // Питання історії науки та техніки. – № 1 (5). – К, 2008. – С. 51-60.

Сінкевич Є.Г. Цінне дослідження в царині біоісторіографії // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2008. – Вип. XXVII. – С. 237-238.

Зозуля С.Ю. Десять книг унікальної краєзнавчої серії «Біобібліографія кримознавства» // Краєзнавство. – К., 2008. – С. 213-215.

Галь Б.О. Таємниця одного адміністратора // Історія культури Подніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 6. – С. 236-240.

Монографія О.М. Бобкової, що стосується історії Південної України:

А.Я. Фабр: Портрет администратора на фоне эпохи / Центр памятниковедения НАН Украины; Украинское общество охраны памятников истории и культуры. – К., 2007. – 310 с. – (Биобиблиография крымоведения; Вип. 8).

Найважливіші статті О.М. Бобкової, що стосуються історії Південної України:

Материалы о деятельности екатеринославского губернатора А.Я. Фабра в архивах г. Санкт-Петербурга // Гуманітарний журнал. – 2004. – № 1/2 (21/22). – С. 110-113.

Исследователь Новороссийского края А.Я. Фабр // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Сер.: История. – 2005. – Т. 18 (57). – № 1. – Спец. вып.: Историческое краеведение Крыма на рубеже столетий: Вопросы истории крымоведения и охраны памятников: Сб. научн. трудов в честь 150-летия со дня рождения А.И. Маркевича. – С. 25-39.

З історії вивчення пам’яток старовини на Півдні України: А.Я. Фабр // Праці Центру пам’яткознавства / НАН України; УТОПІК. – Вип. 10. – К., 2006. – С. 100-112.

Нові джерела до біографії катеринославського губернатора А.Я. Фабра // Історичний журнал. – № 4 (28). – 2006. – С. 66-76.

Организация и деятельность Сиротского дома тайного советника Фабра (1864-1920) // Культура народов Причерноморья. – № 85. – 2006. – С. 100-105.

А.Я. Фабр и его вклад в развитие науки Юга Украины // Историческое наследие Крыма. – № 10. – 2005. – С. 76-85.

До історії створення першої дендромінералогічної колекції у Новоросійському краї, 30-50-і рр. ХІХ ст. // Музейна справа на Житомирщині: Історія, досвід, проблеми: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – (Велика Волинь; Т. 33). – Житомир, 2005. – С. 131-138.

К истории создания приюта тайного советника Фабра // VII Таврические научные чтения, г. Симферополь, 19 мая 2006 г.: Сборник материалов / Министерство культуры Автономной Республики Крым. – Ч. 1. – Симферополь, 2007. – С. 35-40.

З історії благодійності на Півдні України: А.Я. Фабр // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип. 4. – Дніпропетровськ: НГУ, 2007. – С. 40-44.