Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1797 р.

Ігор Лиман

1797, січня 10 [?]. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 299. — Арк. 1 – 1 зв.

Наказується роздрукувати височайше затверджену 9 грудня 1796 р. доповідь Синоду про скасування тілесного покарання священнослужителів. Передбачається доведення змісту доповіді до відома Сенату. Обумовлюється, що в усіх церквах і монастирях має бути відслужений вдячний молебень. Зазначається, що священнослужителям має бути роз’яснено, що вони повинні всіляко утримуватись від вчинення злочинів і проступків, за які раніше передбачалось тілесне покарання.

1797, января 12. — Сенатский, в следствие Именнаго 22 Декабря 1796 года. — Об учинении со стороны Епархиальных Архиереев, разбора церковнослужителей и их детей. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.XXIV. — № 17.728. — С. 274 – 275.

За повідомленням Синоду, складеним на виконання іменного наказу від 22 грудня 1796 р., Військовій колегії наказується розпорядитись стосовно тих дітей священно– та церковнослужителів, які будуть передані духовною владою для призначення у військову службу.

1797, січня 17. — Іменний. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 363. — Арк. 1 зв.

Запроваджуються заходи для упередження порушення закону підлеглими духовного відомства.

1797, января 29. — Манифест. — О должном послушании крестьян своим помещикам во всех повинностях, и о обязанности в отношении сего Губернских Начальств и приходских Священников. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIV. — № 17.769. — С. 305 – 306.

Підкреслюється обов’язок священиків застерігати парафіян проти непокори поміщикам. Наголошується, що закон Божий вчить коритись властям, оскільки серед них немає жодної, яка поставлена не Богом. Обумовлюється необхідність прочитати цей маніфест у всіх церквах.

1797, лютого 21. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 186. — Арк. 1 – 1 зв.

Згідно з волею імператора підлеглим духовного відомства наказується при складанні справочинних та інших паперів уникати пишномовних висловів і використовувати просту і зрозумілу мову.

1797, февраля 25. — Устав Военнаго флота. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIV. — № 17.833. — С. 355 – 492.

Закріплюються обов’язки флотських священиків, порядок проведення служби Божої.

1797, апреля 5. — Учреждение об Императорской Фамилии. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIV. — № 17.906. — С. 525 – 569.

Визначаються, між іншим, обов’язки титарів церков, розташованих в удільних землях.

1797, апреля 5. — Высочайше утвержденное Установление о Российских Императорских орденах. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIV. — № 17.908. — С. 569 – 587.

Закріплюється порядок отримання духовними особами імператорських орденів і користування відповідними пільгами.

1797, апреля 5. — Манифест. — О трехдневной работе помещичьих крестьян в пользу помещика, и о непринуждении к работе в дни воскресные. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIV. — № 17.909. — С. 587.

Підтверджується сувора заборона примушувати селян до роботи в недільні дні, оскільки останні мають бути присвячені Богові.

1797, апреля 13. — Сенатский, по высочайше утвержденному докладу. — О наказании Дворян, гильдейских граждан, Священников и Диаконов телесно за уголовныя преступления. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIV. — № 17.916. — С. 590 – 591.

Наказується за вчинення тяжких злочинів дозволяти піддавати тілесному покаранню дворян, купців і священнослужителів.

1797, квітня. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 305. — Арк. 1 – 1 зв.

Наказується відслужити в усіх монастирях і церквах всенощну і вдячний молебень з нагоди коронації імператора.

1797, мая 7. — Синодский, в следствие Именнаго Февраля 19. — О наблюдении Епархиальным Архиереям за священно и церковнослужителями, дабы они при возмущении крестьян всемерно старались отвращать от онаго. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIV. — № 17.958. — С. 606 – 608.

Підтверджується обов’язок духовних осіб піклуватись про попередження селянських заворушень; перелічуються заходи, яких мають вживати священики; передбачається покарання тих духовних осіб, які візьмуть участь у протизаконних діях.

1797, мая 10 (*). — Именный, данный Синодальному Члену Преосвященному Гавриилу Митрополиту Новгородскому Санктпетербургскому. — О пении в церквах вместо концертов приличных псалмов или каноников, сочиненных по произволению стихов отнюдь не употреблять. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIV. — № 17.960. — С. 608.

(*) Указы из Синода посланы Июня 8.

Запроваджується заборона співати в церквах замість псалмів та каноніків інші вірші.

1797, июня 24. — Синодский. — О принимании, при производстве в Священно и церковнослужительские чины, прошений за подписанием одних только просителей, с приложением от прихожан одобрений о честном их поведении. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIV. — № 18.016. — С. 635 – 636.

На виконання доведеного Сенатом до відома Синоду імператорського указу від 4 травня 1797 р. про заборону приймати підписані багатьма особами прохання Синодом запроваджуються нові форми ухвал парафіян і прохань ставлеників.

1797, августа 7. — Высочайше утвержденный доклад Экспедиции Государственнаго Хозяйства. — О разделении казенных селений на волости и о порядке внутренняго их управления. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIV. — № 18.082. — С. 672 – 677.

За волосними головами та сільськими виборними закріплюється обов’язок оприлюднювати при церквах документи, передбачені для доведення до населення, нагадувати поселянам про необхідність відвідувати церкву, сповідатись і причащатись.

1797, августа 24. — Сенатский. — О необращении в военную службу малолетных церковнослужительских детей, которые ниже 15 лет от роду. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIV. — № 18.109. — С. 691 – 693.

З приводу рапортів Військової колегії та Ярославського губернського правління всім губернським правлінням забороняється приймати на військову службу церковнослужителів, про яких немає відповідних розпоряджень єпархіальних архієреїв; забороняється брати на військову службу малолітніх, які мають знаходитись у відомстві Синоду.

1797, августа 24. — Синодский. — О погребении Священникам православныя церкви умерших других Христианских религий людей, в случае небытности их Пасторов. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIV. — № 18.110. — С. 693.

З приводу отриманої архієпископом Мінським скарги на полкового священика регламентуються правила поховання православними священиками іновірців і приєднання смертельно хворих до панівної віри.

1797, августа 28. — Инструкция полевому Обер–Священнику. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIV. — № 18.115. — С. 700 – 702.

Окреслюється коло прав та обов’язків польового обер–священика; регламентуються взаємини останнього з підлеглими.

1797, октября 14. — К тарифу. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.ХLV. Приложения к отделению второму. — К № 18.207. — С. 18 – 23.

Забороняється привіз до Російської імперії предметів побуту, на яких є священні зображення, а також панікадил.

1797, октября 19. — Синодский. — О наложении преступникам по правилам Святых Отец епитимии самим Епархиальным Архиереем не представляя Святейшему Синоду. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIV. — № 18.212. — С. 773.

Встановлюється порядок, згідно з яким на розгляд Синоду представляються лише ті справи про накладання єпитимії, при вирішенні яких виникли складності.

1797, ноября 16. — Синодский, в следствие Именнаго. — О неопределении священников худаго поведения и бывших под судом, в армию и во флот. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIV. — № 18.246. — С. 800.

З приводу прохання священика Ладожського мушкетерського полку Григор’єва, який раніше знаходився у відомстві Катеринославської єпархії, імператор наказує посилити контроль за відбором армійських і флотських священиків.

1797, декабря 18. — Именный, данный Синоду. — О учреждении Духовной Академий в Санктпетербурге и Казани; об определении сумм на содержание духовных училищ, Архиерейских домов, соборов и служащих при них; об отводе при каждом Архиерейским доме земли с угодьями; об учреждении соборных Священников в Санктпетербурге при Придворной церкви, а в Москве при большом Успенском, Благовещенском соборах; о бытии в Консисториях между Присутствующими половине из белаго священства, и об определении онаго для особливых почестей. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIV. — № 18.273. — С. 821 – 823.

Підвищуються штатні оклади священно– та церковнослужителів; збільшуються суми на утримання архієрейських будинків, консисторій, соборів, на ремонт будівель та інші потреби духовного відомства; передбачається відведення земель під архієрейські будинки і монастирі; підвищується статус білого духовенства.

1797, декабря 18. — Роспись суммам, назначаемым в прибавку на содержание Духовных училищ и на другие расходы, до духовнаго чина относящиеся. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХLIV. — Ч. ІІ. — К № 18.273. — С. 59 – 67.

Передбачається збільшення витрат на утримання Катеринославської семінарії, консисторії, священно– та церковнослужителів, ченців, на ремонт кафедральних соборів, монастирів тощо.

1797, декабря 31. — Синодский, в следствие Именнаго указа Декабря 14 и 21. — Об именовании Екатеринославскаго Митрополита Гавриила Новороссийским и Днепровским, и о пребывании его в Новомиргороде. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIV. — № 18.300. — С. 869.

Повідомляється, що за синодською доповіддю і клопотанням митрополита Катеринославського і Таврійського імператором наказано іменувати Катеринославського і Таврійського митрополита Гавриїла митрополитом Новоросійським і Дніпровським та перевести єпархіальне управління із Полтави до Новомиргорода, віддавши митрополиту будинок померлого генерала Текелія. Усі міста та повіти, які раніше знаходились у Катеринославській і Таврійській єпархії, а тепер опинились за межами Новоросійської губернії, виходять з-під юрисдикції митрополита Гавриїла.

1798, січня 1. — Іменний. — ДАМО. — Ф. 168. — Оп. 1. — Спр. 469. — Арк. 2.

Визначається статус миколаївського Адміралтейського собору.