Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1781 – 1785 рр.

Ігор Лиман

1781, марта 30. — Синодский. — Об увещевании крестьян священно и церковнослужителям, в случае неповиновения их своих помещикам. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХI. — № 15.143. — С. 98 – 99.

За пропозицією синодального члена архієпископа Новгородського та Санкт–Петербурзького підтверджується наказ мати при кожній церкві текст указу Сенату від 22 серпня 1767 р. про не подавання поміщицькими людьми і селянами незаконних чолобитних на поміщиків; священикам нагадується обов’язок періодично зачитувати цей указ парафіянам; передбачається необхідність доводити зміст указу 1767 р. до всіх осіб, які отримують священно– чи церковнослужительські чини.

1781, апреля 30. — Синодский. — О переведении Духовных Правлений в ново учрежденные города. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХI. — № 15.153. — С. 116 – 117.

З приводу вимог генерал–губернаторів та намісницьких правлінь передбачається переведення духовних правлінь із передмість, слобод, сіл та інших місць у міста із надісланням рапорту про це до Синоду; забороняється влаштовувати нові духовні правління без синодського дозволу.

1781, квітня. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 25. — Арк. 13.

З приводу повідомлення Азовського губернатора В. Черткова вносяться зміни у розподіл церков між Слов’янською і Білгородською єпархіями.

1781, сентября 29. — Сенатский. — О невычитании с духовных персон на госпиталь по копейке с рубля при выдаче жалованья и пенсионов. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХI. — № 15.242. — С. 276 – 277.

Уточнюється порядок дії сенатського указу від 13 вересня 1781 р. про вирахування грошей на шпиталь у всіх, хто отримує жалування та пенсію; підтверджується чинність імператорського указу від 14 лютого 1765 р. про не стягнення таких грошей з духовних осіб.

1781, октября 6. — Синодский. — О невычете с Консисторских приказных служителей на гошпиталь по копейке с рубля. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХI. — № 15.249. — С. 283 – 284.

До відома єпархіальних керівництв доводиться складений на вимогу Синоду рапорт Колегії економії про те, що немає наказу вираховувати гроші на шпиталь з консисторських приказних служителів.

1781, октября 11. — Сенатский. — О считании каждаго месяца в 30 день при расчетах о жалованье и об оставлении в Казначействах и Казенных Палатах подушных и оброчных денег с монастырских служителей из экономических крестьян. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХI. — № 15.253. — С. 284 – 286.

З приводу подання Московського штатного казначейства передбачається необхідність виділення монастирям і архієрейським будинкам грошей лише на вільнонайманих служителів.

1781, октября 14. — Сенатский. — Об отпускании Штатному Казначейству в духовныя места сумм; о производстве пенсионов духовным персонам наровне с светскими по прошествии каждой трети; о принятии Присутственным местам ассигнуемых из Казначейства сумм немедленно, и об исключении пенсионеров из штата, если в течении года для получения пенсии не явятся. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХI. — № 15.255. — С. 286 – 288.

З приводу подання до Експедиції про державні прибутки Московського штатного казначейства роз’яснюються правила виділення грошей духовним установам і пенсіонерам.

1781, октября 15. — Сенатский. — О сообщении воинским командам ежегодно в Наместническия Правления об умирающих воинских служителях, у которых жены остались на прежних жилищах. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХI. — № 15.257. — С. 288 – 289.

За поданням Синоду наказується підтвердити полковим, гарнізонним, флотським та іншим військовим командирам, аби вони повідомляли намісництва про померлих одружених нижніх військових чинів, для інформування духовних установ та вдів.

1781, жовтня 30. — Синодський. — ДАОО. — Ф. 37. — Оп. 1. — Спр. 83. — Арк. 18 – 18 зв.

За рапортом Євгенія, архієпископа Слов’янського і Херсонського, про призначення ієромонаха Ананія до виконання релігійних треб грекам селища Колпаківка, наказується перевірити, чи не належать ці греки до відомства Ігнатія, митрополита Готфійського і Кафійського, і в залежності від результатів перевірки доручити призначення митрополиту або затвердити ухвалу архієпископа.

1781, декабря 10. — Синодский, в подтверждение указа 1774 Декабря 17. — О невенчании малолетных отроков с возрастными девицами. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХI. — № 15.295. — С. 343 – 344.

Роз’яснюються положення синодських указів від 17 грудня 1774 р. та 31 липня 1779 р. про порядок розлучення малолітніх.

1781, декабря 10. — Сенатский. — О распоряжениях касательно подачи ревизских сказок по приложенным формам. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХI. — № 15.296. — С. 344 – 352.

З приводу імператорського маніфесту про проведення ревізії, наказано доповнити форму реєстру 1761 р. інформацією про священно– та церковнослужителів.

1782, июня 23. — Синодский. — О нештрафовании воинским командирам полковых Священников. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХI. — № 15.440. — С. 586 – 588.

З приводу справи полкового священика Вересовича, якого нібито за пияцтво полкове керівництво під час переходу полку в 1775 р. із Запорозької Січі до Ліфляндії просило усунути з посади, Військовій колегії рекомендується підтвердити всім своїм підлеглим існуючу заборону полковим командирам накладати штрафи на полкових священиків.

1782, липня 17. Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 4. — Арк. 4 – 4 зв.

Підтверджується необхідність кожні п’ять років рапортувати до Синоду про стан збереженості церковного і монастирського майна.

1782, серпня 4. — Синодський. — ДАОО. — Ф. 37. — Оп. 2 а. — Спр. 1. — Арк. 470 зв.

Підтверджується обов’язок священно– та церковнослужителів піклуватись про збереження парафіяльних церков від пожеж і пограбувань.

1782, серпня 14. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 315. — Арк. 6.

Підтверджується перебування полкових священиків у підпорядкуванні архієреїв тих єпархій, в яких розміщуються їхні полки.

1782, серпня [?]. — Синодський. — НКМ. — КП – 25092 / Арх – 8302.

Наказується вжити додаткових заходів щодо боротьби з пияцтвом священно– та церковнослужителів.

1782, сентября 27. — К тарифу. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XLV. Приложения к отделению второму. — К № 15.520. — С. 1 – 9.

Забороняється привіз до Російської імперії предметів побуту, на яких є священні зображення.

1782, октября 20. — Синодский. — О невступании Духовным Консисториям и Правлениям в непринадлежащия до них дела. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХI. — № 15.547. — С. 707 – 708.

Підтверджується заборона духовним установам приймати рішення у справах, які знаходяться поза їхньою компетенцією.

1782, декабря 17. — Синодский. — О вычитании денег у Консисторских Секретарей и приказных служителей из жалованья на госпиталь. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХI. — № 15.614. — С. 780.

За повідомленням Сенату роз’яснюється порядок вирахування із жалування грошей на шпиталь; пояснюється, що від такого вирахування звільняються лише духовні чини та монастирські служителі, але не консисторські секретарі та приказні служителі.

1783, квітня [?]. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 11. — Арк. 1 – 1 зв.

За повідомленням Сенату єпархіальним архієреям наказується навести довідки про всі боргові зобов’язання князя Г. Орлова і відрапортувати про це Синоду.

1783, травня 3. — Сенатський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 22. — Арк. 2.

Передбачається оприлюднення при церквах указу про заборону вірити документам, які доведені до населення не за встановленим порядком під виглядом маніфестів чи іменних указів.

1783, июля 27. — Сенатский. — О представлении на разрешение Сената о починке монастырей и церквей, если потребная на то сумма превышает 500 рублей. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХI. — № 15.797. — С. 984 – 985.

З приводу повідомлення 1–го департаменту Сенату про рішення Нижегородського намісницького правління намісницьким та губернським правлінням, казенним палатам заборонено без дозволу Сенату проводити ремонт релігійних споруд, який потребує більше 500 крб.

1783, серпня 21. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 17. — Арк. 2 – 2 зв.

Наказується роздрукувати і розіслати по єпархіям форму проголошення імен членів імператорської родини. Передбачається проведення молебню з нагоди народження Великої княгині Олександри Павлівни.

1783, августа 22. — Сенатский. — О невенчании женихов Грекороссийскаго исповедания с невестами Римской или Униатской религии в степенях, запрещенных Православною церквою. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХI. — № 15.819. — С. 995 – 997.

З приводу рапорту Білоруського генерал–губернатора Сенату та доповіді архієпископа Псковського Синоду останньому запропоновано зобов’язати православне духовенство невідкладно давати відповіді на запити іновірних духовних осіб стосовно ступеню спорідненості тих, хто бере шлюб.

1783, липня. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 19. — Арк. 1 – 1 зв.

З приводу рапорту Військовій колегії генерал-фельдмаршала О. Голіцина всім парафіяльним священикам підтверджується заборона вінчати військових без отримання письмових свідоцтв полкових командирів.

1783, вересня 15. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 251. — Арк. 9.

Уточнюється процедура заснування парафіяльних церков.

1783, ноября 6. — Сенатский. — О взыскивании подушных и оброчных денег с служителей Архиерейских и монастырских. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХI. — № 15.863. — С. 1041 – 1042.

За доповіддю Ярославської казенної палати роз’яснюється порядок стягнення подушних і оброчних грошей; казенні палати та губернські канцелярії зобов’язуються збирати через духовні установи і направляти до Сенату відомості про всіх дітей штатних архієрейських та монастирських служителів.

1783, ноября 30. — Синодский. — О донесении в Св. Синод из Епархий о смерти Архиереев и о предании тел их земле, за неприбытием соседственнаго Архиерея, знатнейшему Духовенству, Священническим погребением. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХI. — № 15.889. — С. 1065 – 1066.

Анулюється заборона ховати єпархіальних архієреїв без отримання указу Синоду; консисторіям дозволяється запрошувати для участі у такому похованні архієреїв сусідніх єпархій або проводити обряд за участю лише представників свого єпархіального духовенства.

1784, січня. — Синодський. — НКМ. — КП – 25075 / Арх – 8285.

Підтверджується необхідність своєчасного надання Синодові відомостей про підлеглих духовного відомства по єпархіях.

1784, февраля 22. — Манифест. — О свободной торговле в городах Херсоне, Севастополе и Феодосии. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 15.935. — С. 50 – 51.

Підтверджується право кожного, хто перебуває в згаданих містах, вільно сповідувати свою віру.

1784, февраля 22. — Именный, данный Сенату. — О позволении Князьям и Мурзам Татарским пользоваться всеми преимуществами Российскаго дворянства. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 15.936. — С. 51 – 52.

Підтверджується заборона мусульманам купувати, продавати та володіти кріпаками або підданими православного сповідання.

1784, апреля 11. — Сенатский, по Высочайше утвержденному докладу. — О разборе и о распределении священно и церковнослужительских детей и самих церковников. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 15.978. — С. 95 – 97.

Повідомляється, що затвердженою імператрицею 29 березня 1784 р. доповіддю загального присутствія Синоду й Сенату регламентуються правила проведення розбору й розподілу священно– та церковнослужителів.

1784, апреля 16. — Синодский. — О распоряжениях по разбору церковнослужителей и укомплектованию оными церквей. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 15.981. — С. 98 – 105.

За поданням Сенату про конфірмацію імператрицею 29 березня 1784 р. доповіді загального присутствія Синоду й Сенату розписуються правила проведення розбору. Виключення від розбору передбачається для греків, які знаходяться у відомстві митрополита Готфійського і Кафійського, через відсутність у Синоді докладних відомостей про них. Право розподілу цих осіб надається Катеринославському і Таврійському генерал–губернатору.

1784, апреля 24. — Именный, данный Генерал–Фельдмаршалу Князю Потемкину. — О распоряжениях для открытия Таврической области, об определении в сию область к должностям жителей оной и об употреблении из статных сумм на Присутственныя места и другия заведения по усмотрению надобности в оных. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 15.988. — С. 137 – 138.

Для проведення обрядів з приводу запровадження нового управління дозволяється запросити архієпископа Слов’янського або митрополита Готфійського і Кафійського.

1784, квітня [?]. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 44. — Арк. 1.

Передбачається розсилка до підвідомчих єпархіальному керівництву установ друкованих формулярів нового титулу імператриці.

1784, августа 27. — Именный, данный Синоду. — О преподавании Греческаго языка в Семинариях. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.047. — С. 202 – 203.

Декларується пріоритет грецької мови перед іншими, які мають викладатись; Синоду наказується по проходженні трьох років віддавати перевагу при заміщенні вакантних місць при церквах особам, які володіють грецькою мовою.

1784, сентября 6. — Синодский, в следствие Именнаго. — О преподавании Греческаго языка во всех Семинариях. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.061. — С. 208 – 209.

На виконання іменного указу від 27 серпня 1784 р. наказується ввести курс грецької мови в тих семінаріях, де він ще не викладається; передбачається викладання грецької мови на такому рівні, аби учні отримували можливість вільно писати, розмовляти та перекладати.

1784, ноября 14. — Сенатский. — О причислении записавшихся в купечество мещанство и в государственные крестьяне, оставшихся за укомплектованием церквей, церковников. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.092. — С. 242 – 243.

З приводу рапорту казенної палати Орловського намісництва роз’яснюється порядок переведення в інші стани церковнослужителів, які залишились у результаті розбору поза штатом.

1784, декабря 31. — Синодский. — О доставлении требуемых светскими Присутственными местами от Духовных начальств сведений по делам без всякаго замедления. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.120. — С. 273 – 275.

За повідомленням Сенату підтверджується обов’язок негайної подачі світським установам необхідних відомостей стосовно священно– та церковнослужителів, справи яких розглядаються.

1785, марта 18. — Сенатский. — О неопределении светским Правительствам времени церковнаго покаяния, и об отсылке преступников к церковному суду с прописанием всех обстоятельств преступлений. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.168. — С. 325.

З приводу запиту московського совісного суду підтверджується заборона світській владі накладати єпитимію.

1785, апреля 21. — Грамота на права и выгоды городам Российской империи. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.187. — С. 358 – 369.

Серед доказів приналежності до стану міських обивателів називаються записи в метричних книгах та свідоцтва парафіяльних священиків.

1785, августа 13. — Именный, данный Генерал–Фельдмаршалу Князю Потемкину. — О назначении границ Екатеринославскаго Наместничества и Таврической области; о построении каменной дороги и мостов при Кизикермене; о прорытии канала от Днепра в губу при Збурьевском ретраншаменте с пристанью; о поселении в Таврической области оставшихся за штатом церковнослужителей, Ставропольских Калмык и старообрядцов, и о позволении сим последним отправлять служение по старопечатным книгам. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.239. — С. 438 – 440.

Імператриця повідомляє, що дасть розпорядження генерал–губернаторам відправити на поселення в Таврійську область тих заштатних дячків, які визначені для цього Синодом; церковнослужителі запевняються, що отримають допомогу від казни на зведення будинків і облаштування господарства, 4–річну пільгу в оподаткуванні.

1785, августа 13. — Штаты Адмиралтейства и флота на Черном море. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХLIV. — Ч.І. — К № 16.240. — С. 182 – 186.

Передбачається наявність при шпиталі 1 священика і 2 дячків.

1785, сентября 1. — Именный данный Генерал–Губернаторам. — Об отправлении оставшихся за штатоми дьячков и церковников для поселения их в Таврическую область. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.249. — С. 446 – 447.

Наказується знестись з Катеринославським і Таврійським генерал–губернатором з приводу переселення заштатних осіб духовного відомства; проголошується, що таке переселення здійснюється з метою упередження залишення духовних осіб без утримання і для використання їх на користь державі.

1785, сентября 13. — Синодский. — О чтении Священно–служителями во всех церквах изданных поучений в воскресные и праздничные дни. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.261. — С. 451 – 452.

Передбачається необхідність читання повчань у недільні, святкові, інші дні на літургіях та заутренях із звітуванням перед Синодом кожні півроку про те, чи дотримується цей указ; забороняється висвячувати в священики та диякони тих, хто не вміє правильно читати повчання.

1785, ноября 29. — Сенатский. — О причислении Архиерейских и монастырских служителей детей, имеющих от роду 15 лет и выше, если они в штатное положение не вошли, к экономическим волостям и о сборе с них податей на ряду с прочими крестьянами. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.293. — С. 495.

З приводу надісланих на вимогу Сенату доповідей та рапортів казенних палат обумовлюється, що казенні палати і духовна влада мають щорічно зноситись стосовно дітей архієрейських і монастирських служителів, які досягають 15–річного віку й мають вступити в штат або бути записані у волості для обкладення податками.

1785. — Іменний. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 199. — Арк. 11 зв. – 12.

За складеною Синодом на виконання волі імператриці запискою всім губернаторам наказується затримувати іноземних православних ченців та архієреїв, не допускаючи їх, до отримання дозволу, до імператорського двору. Синоду наказується зробити відповідні розпорядження по духовному відомству.

1785, грудня 7. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 199. — Арк. 12.

На виконання іменного указу забороняється давати дозвіл на пересування територією Російської імперії іноземним православним ченцям та архієреям. Обумовлюється, що такі особи мають затримуватись, після чого докладні відомості про них повинні повідомлятись світській владі і Синоду. Зазначається, що дія цього указу не поширюється на осіб, які направлені до імперії для збирання пожертв і мають жалувані грамоти, свідоцтва, видані Константинопольським патріархом, і паспорти.