Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1791 – 1795 рр.

Ігор Лиман

1791, серпня 10. — Іменний. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 1 – 1 зв.

Синодальному обер–прокурору наказується подати імператриці всі зібрані по церквах і монастирях літописи та інші твори (крім вже надрукованих), які стосуються російської історії. Синод зобов’язується зробити розпорядження, аби в кожній церкві і монастирі склали довідку про пошуки відповідних матеріалів, і в разі знаходження останніх передали їх Синодові, а він — імператриці.

1791, серпня 17. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 1 – 3 зв.

Робляться розпорядження на виконання монаршої волі стосовно пошуку в архівах і бібліотеках всіх церков і монастирів ненадрукованих творів, які стосуються російської історії.

1791, вересня 5. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 5 – 5 зв.

За пропозицією синодального обер–прокурора вносяться корективи в указ Синоду від 17 серпня 1791р.: наказується скласти реєстри всіх без винятку рукописних книг з наведенням коротких анотацій.

1791, сентября 26. — Сенатский. — О несуждении духовнаго звания людей без Депутатов со стороны духовной. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIII. — № 16.986. — С. 251 – 255.

За зверненням Синоду регламентується порядок призначення депутатів від духовенства для розгляду справ, що стосуються підлеглих духовного відомства.

1791, декабря 29. — Трактат вечнаго мира и дружбы заключенный между Империею Всероссийскою и Оттоманскою Портою в Яссах чрез назначенных к тому с обеих сторон Полномочных и подтвержденный обоюдными Государскими Ратификациями, размененными между взаимными Полномочными в Яссах в 29 день Генваря 1792 года. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIII. — № 17.008. — С. 287 – 292.

Сторони зобов’язуються обмінятися полоненими; це не поширюється на тих, хто добровільно прийняв християнство в Російській імперії та іслам у Туреччині.

1791. — Іменний. — ДАОО. — Ф. 37. — Оп. 2 а. — Спр. 1. — Арк. 370 зв.

Уточнюється порядок обрання церковних старост.

1792, марта 24. — Синодский, в следствие Именнаго, объявленнаго Обер–Прокурором. — О невенчании браков в запрещенных степенях родства или свойства. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХL. Общие приложения к томам Полнаго Собрания Законов. — № 17.033. — С. 8 – 9.

Парафіяльним священикам підтверджується сувора заборона вінчати шлюби, для укладення яких існують законні перешкоди.

1792, мая 28. — Именный, данный Генерал–Прокурору. — Об оставлении на прежнем окладе перешедших из Малороссии в Екатеринославскую Губернию разнаго звания людей; о причислении всех Цыган, в той губернии живущих, к поселянам казеннаго ведомства; о взыскании с них поземельных денег и о незапрещении им записываться в мещанство и цехи. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIII. — № 17.048. — С. 337 – 338.

Наказується видати платню єпископу Феодосійському та Маріупольському Мойсею з дня пожалування його в цей сан, а платню служителям архієрейського будинку ( з дня смерті попередника Мойсея, єпископа Дорофея.

1792, июня 14. — Синодский. — О назначении Депутатов, со стороны духовной, к священно и церковно–служителям, при следствиях над ними во время отлучек в другия Епархии. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIII. — № 17.052. — С. 341.

За доповіддю архієпископа Казанського у випадку підозри священно– чи церковнослужителя у скоєні злочину за межами своєї єпархії депутата з духовного боку наказується призначати з того міста, де буде вестися слідство.

1793, января 23. — Синодский. — О донесении Святейшему Синоду от Духовных начальств о пожарных случаях и необходимых перестройках и починках церковных и монастырских строений. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIII. — № 17.096. — С. 395 – 397.

За пропозицією синодального обер–прокурора запроваджується необхідність донесення Синоду з першою поштою про кожен випадок пожежі в релігійних спорудах; регламентується порядок отримання дозволу на перебудову та ремонт релігійних споруд.

1793, січня. — Іменний. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 162. — Арк. 1.

Синодальному обер–прокурору наказується запропонувати Синоду направити тринадцять ієромонахів до Херсону для служби на суднах Чорноморського флоту.

1793, лютого 11. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 162. — Арк. 1 – 1 зв.

На виконання монаршої волі Катеринославській духовній консисторії наказується обрати серед штатних і заштатних ієромонахів тринадцять гідних для служби на суднах Чорноморського флоту.

1793, лютого 24. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 190. — Арк. 1 зв.

Думка Катеринославської духовної консисторії про засудження лейтенанта Чорноморського флоту В. Сисоєва за перелюб затверджується в усіх пунктах, за винятком того, у якому визначається термін церковного покарання. Наказується зменшити цей термін вдвічі, оскільки В. Сисоєв рішенням Чорноморського адміралтейського правління є вже покараним.

1793, апреля 13. — Именный, данный Синоду. — Об учреждении Епархий в новоприобретенных от Польши Областях. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХІІІ. — № 17.113. — С. 419.

Передбачається, що церкви та монастирі населених пунктів, переданих, зокрема, Катеринославському намісництву, мають поступити у відомство місцевої єпархії.

1793, мая 17. — Именный, данный Синоду. — Об учреждении больниц в 22 Епархиях для больных монахов. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIII. — № 17.124. — С. 429.

У кожній, за виключенням двох, єпархії імперії наказується влаштувати лікарню для хворих ченців; право вибору місця для таких закладів надається єпархіальним архієреям; на утримання кожної лікарні виділяється 40 крб. на рік.

1793, июля 12. — Манифест. — О принесении Богу торжественнаго Благодарения о прекращении войны между Россиею и Портою Оттоманскою. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIII. — № 17.143. — С. 448.

Наказується відслужити вдячний молебень у Санкт–Петербурзі, Москві та розташованих неподалік губерніях 2 вересня, а у віддалених місцевостях тоді, коли там буде отримано цей маніфест.

1793, липня 27. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 165. — Арк. 1 – 1 зв., 3.

Запроваджується комплекс заходів на виконання положень маніфесту від 12 липня 1793 р.

1793, сентября 2. — Манифест. — О разных дарованных народу милостях. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIII. — № 17.149. — С. 456 – 460.

Декларується обов’язок духовних пастирів доносити до віруючих істинне розуміння православ’я, для запобігання поширенню забобонів та розколу.

1793, сентября 29. — Синодский. — О бракосочетании Великаго Князя Александра Павловича. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIII. — № 17.156. — С. 462 – 463.

Наказується відслужити у всіх соборах та церквах вдячний молебень з приводу одруження Великого князя.

1793, ноября 18. — Синодский. — Об определении в Консистории и Духовныя Правления из обучающихся в Академиях и Семинариях священно и церковно–служительских детей, по их способностям, к Канцелярским должностям. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIII. — № 17.161. — С. 470 – 471.

Єпархіальні архієреї зобов’язуються призначати на канцелярські вакансії в консисторіях та духовних правліннях переважно осіб, які навчаються в академіях та семінаріях і мають відповідні здібності.

1794, марта 29. — Синодский, в следствие Именнаго. — О присылке метрических экстрактов в Синод из всех Епархий о раждающихся, браком сочетавшихся и о умерших. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIII. — № 17.192. — С. 504 – 505.

З приводу наказу імператриці щорічно подавати на її розгляд виписку про зміни кількості населення підтверджується необхідність суворого дотримання положень синодського указу від 17 грудня 1774 р. стосовно щорічного направлення до Синоду екстрактів з метричних книг.

1794, квітня 20. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 50. — Арк. 41 – 42.

За доповіддю Гавриїла, митрополита Катеринославського і Херсонеса-Таврійського наказується виключити за пияцтво та інші пороки священика села Дмитрівка Слов’янського повіту С. Бєєва з духовного відомства.

1794, липня 9. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 199. — Арк. 11 – 12 зв.

На виконання іменного указу від 16 червня 1794 р. керівникам прикордонних єпархій роз’яснюється, як слід вчиняти з духовними особами, які приїжджають із Грузії.

1794, июля 27. — Штаты Черноморским парусному и гребному флотам и Адмиралтействам. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХLIV. — Ч.І. — К № 17.237. — С. 212 – 228.

Передбачається наявність при шпиталях по 1 священику і дячку; закріпляється штат церков. До штатів деяких суден включаються ієромонахи.

1794, августа 19. — Сенатский. — О поступлении впредь с выезжающими из Грузии духовними чинами сообразно с указами о выезжающих из–за границы иностранных духовних чинах. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIII. — № 17.243. — С. 548 – 550.

На виконання іменного указу від 16 червня 1794 р. визначається порядок дій світських установ по відношенню до духовних осіб, які приїздять із Грузії.

1794, августа 28. — Именный, данный Сенату. — О обложении бывших в Екатеринославской Губернии за монастырями крестьян, равно Греков, Грузин, Армян и Волохов податьми; о уравнении отшедших в бывшую Новороссийскую Губернию с Полтавским полком и селениями от Миргородскаго полка людей в податях со всеми Малороссийскими поселянами, и о взимании с военных и прочих поселян поземельной подати по–прежнему. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIII. — № 17.246. — С. 552 – 553.

За доповіддю Сенату із викладенням думки Катеринославського і Таврійського генерал–губернатора імператрицею передбачається переведення монастирських селян у число поселян, які мають формувати катеринославську кінноту, із обкладенням податками.

1794, сентября 21. — Сенатский. — О напечатании формы ревижской сказки и перечневой ведомости и о разсылке оных во все Губернии для продажи сказко–подателям. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIII. — № 17.253. — С. 556 – 564.

Передбачається необхідність при проведенні ревізії подавати відомості про священно– та церковнослужителів.

1794, жовтня 10. — Іменний. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 215. — Арк. 1.

За доповіддю імператриці Чорноморського адміралтейського правління про скоєне шкіпером К. Сівохіним вбивство наказується піддати винного церковному каяттю терміном на півроку, після чого позбавити чинів і дворянства та заслати до Сибіру на поселення.

1794, листопада 27. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 218. — Арк. 1 – 1 зв., 6.

Проголошується необхідність проведення вдячного молебню з нагоди взяття Варшави.

1794, листопада 30. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 53 – 53 зв.

Визначаються умови збирання і передачі світським установам даних по ревізьким реєстрам.

1795, січня 1 [?]. — Синодський. — ДАДонО. — Ф. ф. 69. — Оп. 1. — Спр. 17. — Арк. 1 – 2.

Наказується при проведенні перепису позначати священнослужителів у списках тих населених пунктів, за якими вони числяться, а не в яких фактично перебувають.

1795, лютого 7. — Іменний. — ДІМ. — КП – 124719 / Арх – 40185.

Наказується відпустити з коштів Катеринославської губернії 1000 крб. Гавриїлу, митрополиту Катеринославському і Херсонеса-Таврійського, який має бути присутнім при відкритті Вознесенського намісництва.

1795, апреля 12. — Сенатский. — О предписании Казенным Палатам, чтоб оне не требовали с служек при Архиерейских домах и монастырях прибавочной по указу 23 Июня 1794 года подати. — Т.ХХIII. — № 17.317. — С. 661 – 663.

З приводу рапорту Новгород–Сіверської казенної палати Сенату казенним палатам наказується не стягувати додаткових податків зі служителів архієрейських будинків та монастирів, які не сплачують за себе ні подушних грошей, ні оброку.

1795, апреля 19. — Именный, данный Екатеринославскому, Вознесенскому и Таврическому Генерал–Губернатору Графу Зубову. — Об устроении селения единоверных народов в городе Одессе и окрестностях онаго. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIII. — № 17.320. — С. 686 – 688.

Передбачається влаштування для переселенців, коли кількість останніх досягне 57, церкви із веденням служби їхньою рідною мовою; на влаштування релігійної споруди з казни виділяється 2000 крб.

1795, июня 30. — Именный, данный Екатеринославскому, Вознесенскому и Таврическому Генерал–Губернатору Графу Зубову. — Об утверждении его мнения, касательно прошения Греков, живущих в Керче и Еникале. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIII. — № 17.348. — С. 719 – 724.

Передається зміст клопотання керченських та єнікальських греків, у 3 пункті якого передбачається утримання церков та священно– і церковнослужителів за рахунок казни. Генерал–губернатор, посилаючись на імператорський указ від 28 березня 1775 р., зобов’язується виділяти кошти лише на зведення храмів, але не на утримання підлеглих духовного відомства.

1795, октября 2. — Именный, данный Екатеринославскому, Вознесенскому и Таврическому Генерал–Губернатору Графу Зубаву. — О устроении города Вознесенска при реке Буге и о способах к скорейшему совершению сего предположения. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIII. — № 17.392. — С. 793 – 804.

За доповіддю Катеринославського, Вознесенського і Таврійського генерал–губернатора затверджується план міста Вознесенська із зазначенням місць розташування церков; наказується увійти у зносини з місцевим преосвященним з приводу влаштування старообрядницьких церков і монастирів. Затверджується кошторис зведення архієрейського будинку та церков.

1795, листопада 8. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 2.

Іменний указ від 8 жовтня 1795 р. про правила проведення в імперії рекрутського набору доводиться до відома підлеглих Синоду.

1795, грудня 27. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 36 – 38 зв.

Вносяться зміни у форму проголошення імені імператриці під час богослужінь.

1795. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 263. — Арк. 40.

Паламарю селища Шестерня С. Ємчицькому забороняється йменуватись священиком з огляду на отримання сану без відома єпархіального архієрея.