Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Російські зібрання

І.І.Лиман

Перебування Південної України в складі Російської імперії обумовило відкладення матеріалів з церковної історії регіону в центральних російських архівах. Найбільшим з російських архівних зібрань документів з релігійної тематики є Російський державний історичний архів (РДІА), де, між іншим, зберігається документація, що продукувалась у результаті діяльності синодальних структур. Величезні масиви документів містить фонд „Канцелярія Синоду” (Ф. 796), у якому майже за кожен рік останньої чверті XVIII – середини ХІХ ст. збереглось не менше 500, а за ряд років — і більше 1000 справ. Крім того, що значна їх частина стосувалась імперії в цілому, а отже, і церков південного регіону, тут присутні чимало справ, які мали відношення виключно до південноукраїнських єпархій [243]. Зміст цих справ великою мірою обумовлювався функціями, які покладались на Синод у той чи інший історичний момент.

Жодної справи за останню чверть XVIII ст., яка б стосувалась виключно Південної України, не міститься в Ф. 797 („Канцелярія обер-прокурора Синоду”). Натомість ціла низка таких справ відклалася за період першої половини ХІХ ст., коли обер-прокурорська влада значно посилила свої позиції. Документація, яка має відношення до системи духовної освіти, зберігається в Ф. 802 („Учбовий комітет”). Архітектурні плани ряду південноукраїнських релігійних споруд і духовних навчальних закладів виявлені в Ф. 835 („Будівельні плани і фотографії Синоду. Колекція”). Чималу кількість справ 1827 – 1861 рр., які мали відношення до господарської діяльності південноукраїнських єпархій, налічував Ф. 799 („Господарське управління при Синоді”). Втім, на сьогодні навпроти абсолютної більшості з них в опису наявна позначка „вибула”. Поодинокі документи з нашої проблематики містяться у Ф. 834 („Рукописи Синоду. Колекція”).

Матеріали, які становлять велику цінність для реконструкції взаємин духовенства з військовими, релігійного життя міст-портів і адміралтейських поселень, знаходяться в Російському державному архіві Військово-морського флоту (РДА ВМФ). Документи, які стосуються православної церкви, є розпорошеними і не складають окремих фондів. Так, 12 таких справ виявлено у Ф. 243 („Управління головного командира Чорноморського флоту і портів Чорного моря”), 10 — у Ф. 410 („Канцелярія Морського міністерства”), 3 — у Ф. 283 („Інспекторський департамент Морського міністерства”), 2 — у Ф. 920 („Севастопольський порт”), по 1 — у Ф. 84 („Будівельний департамент”), Ф. 205 („Канцелярія начальника Головного Морського штабу”), Ф. 212 („Державна Адміралтейств-колегія”), Ф. 1047 („Виконавча експедиція при Управлінні Чорноморським департаментом”). Крім того, РДА ВМФ містить унікальне зібрання карт і планів у фондах Архіву картовиробництва (Ф. 1331) і Головного інженерного управління (Ф. 3) [244].

Переважно документами особистого походження представлені фонди Відділу рукописів Російської національної бібліотеки (ВР РНБ), м. Санкт-Петербург. Найбільш представницьким є Ф. 313 [245], який включає 169 листів Інокентія (Борисова), 2948 листів, адресованих цьому архієпископу, десятки лекцій і наукових праць архієрея. Окремі листи Інокентія (Борисова) зберігаються у фондах 121 [246], 380 [247], 446 [248], 531 [249], 637 [250], 1000 [251]. Крім того, у Ф. 250 знаходяться проповіді Борисова [252], а в Ф. 359 — чернетка однієї з наукових робіт цього архієпископа [253].

Окремі листи, які мають відношення до нашої проблематики, зберігаються в інших персональних фондах ВР РНБ. Серед них — листи кількох духовних осіб, у тому числі Никифора (Феотокі), Г. Потьомкіну [254], листи Гавриїла (Розанова) [255], Єв-генія (Булгаріса) [256]. У Ф. 588 знаходиться список надрукованих і ненадрукованих праць Євгенія (Булгаріса) [257]. Розпорядження, зроблене на адресу Херсонської духовної консисторії Гавриїлом (Розановим) стосовно порядку продажу церковних свічок, виявлено у Ф. 1000 [258]. Картографічні матеріали зберігаються у Ф. 342. Маємо карти окремих повітів, міст із позначенням храмів. До того ж, тут знаходяться плани 1780-х – початку 1790-х рр. маєтностей Самарського монастиря і Софроніївської пустині [259].

Документи особистого походження становлять основу і колекцій Рукописного відділу Інституту російської літератури (Пушкінський дім) (РВ ІРЛІ РАН). Тут у Ф. 46 зберігається 77 листів Інокентія (Борисова) [260], у Ф. 265 — лист Великого князя Костянтина архієпископу Інокентію з проханням повідомити про хід справ із влаштуванням монастирів в Криму [261], у Ф. 288 — твори і листування О. Стурдзи [262], листи Гавриїла (Розанова) [263], у фонді Скальковських (Ф. 281) — повідомлення архієпископа Гавриїла духовенству Таврійської і Херсонської губерній про дозвіл А. Скальковському оглядати церковну старовину [264].

Фонд А. Скальковського (Ф. 200) є і в Архіві Санкт-Петербурзького інституту історії Російської Академії Наук (АСПбІІ РАН). У ньому зберігається послання Никифора (Феотокі) старообрядцям [265], реєстр речей, відправлених Г. Потьомкіним для церков Півдня [266], текст промови 1836 р., проголошеної в Катеринославському кафедральному соборі з приводу дарування Миколою І храму ризниці [267]. Листування графа М.С. Воронцова з архієпископом Херсонським і Таврійським, відомості про будівництво церков містяться у фонді „Воронцови” (Ф. 36) [268].

Варто відмітити, що частина документів ВР РНБ, РВ ІРЛІ РАН, АСПбІІ РАН була опублікована в ХІХ – на початку ХХ ст.

Джерела з церковної історії Південної України виявлені у фондах московських архівів. Так, у Російському державному архіві давніх актів (РДАДА), у фонді Внутрішнього управління (Ф. 16), який нараховує 1601 справу, зберігаються розпорядження Г. Потьомкіна, В. Черткова, М. Муромцева з приводу переселення на Південь грецьких духовних осіб [269]; розпорядження стосовно справ святотатців [270]; будівництва храмів [271]; призначення жалування духовним особам [272]; відомості про кількість духовних осіб у ряді повітів [273]; розпис з планом будівництва архієрейського будинку, консисторії, соборного храму у Вознесенську [274]. У фонді „Духовне відомство” (Ф. 18) виявлені: повчання, сказане архієпископом Амвросієм Чорноморському війську [275], лист митрополита Гавриїла (Бонулеску-Бодоні) Катерині ІІ із висловленням вдячності за призначення до кафедри в Полтаві [276], відомості про монастирі Катеринославської єпархії 1793 р. [277], лист протоієрея А. Самборського на ім’я Олександра І з пропозиціями щодо заходів із навернення кримського населення на православ’я [278], інші документи. Дані про кількість колодників у 80-х рр. XVIII ст., за злочини яких передбачалось накладення єпитимії, наявні у фонді „Кабінет Катерини ІІ” (Ф. 10) [279].

Найбільшим зібранням описів, атласів, описів до атласів, карт і планів адміністративно-територіальних одиниць та місцевостей Південної України є фонд Військового ученого архіву (Ф. ВУА) Російського державного військово-історичного архіву (РДВІА). Ці матеріали є надзвичайно важливими для реконструкції мережі релігійних споруд, які діяли в регіоні в останній чверті XVIII – середині ХІХ ст., для відтворення соціального середовища краю.

Деякі документи, які допомагають реконструкції історії право-славної церкви на півдні України, виявлені в Головному архіві давніх актів (Archiwum Glówne Akt Dawnych, AGAD) у Варшаві. Зважаючи на роль православних переселенців з „Польської області” в колонізації Півдня [280], на сприяння російської адміністрації регіону такому переселенню, важливе значення має листування Г. Потьомкіна [281] і П. Зубова [282] з польським керівництвом. З’ясуванню ступеня уніфікованості метричних книг Південної України допомагає порівняння цих документів із метриками, які, згідно з розпорядженнями Синоду, велись у волинських і поліських парафіях [283].

Посилання

243. Православна церква на півдні України (1775 – 1781)… — С. 15; Лиман І.І. Державна церква і державна влада: Південна Україна (1775 – 1861). — Запоріжжя: РА „Тандем – У”, 2004. —С. 22 – 23, 26 – 27.

244. РДА ВМФ. — Ф. 1331: „Атласи, карти і плани архіву центрального картовиробництва (колекція)”; Ф. 3: „Головне інженерне управління”.

245. ВР РНБ. — Ф. 313: „Інокентій, архієпископ Інокентій (Іван Олексійович Борисов)”.

246. Там само. — Ф. 121: „Вагнер”. — Спр. 5.

247. Там само. — Ф. 380: „Архів М. Корфа”. — Спр. 355.

248. Там само. — Ф. 446: „Львов” — Спр. 72.

249. Там само. — Ф. 531: „Норов”. — Спр. 366.

250. Там само. — Ф. 637: „Репинський К.Г.”. — Спр. 941.

251. Там само. — Ф. 1000: „Зібрання окремих постанов”. — Оп. 3. — Спр. 3.

252. Там само. — Ф. 250: „Дестунис С.Ю.” — Спр. 130.

253. Там само. — Ф. 359: „Колобов Н.Я.”. — Спр. 673.

254. Там само. — Ф. 588: „М. Погодін”. — Оп. 3. — Спр. 321, 327, 333; Ф. 612: „Потьомкін-Таврійський Г.О.”. — Спр. 37.

255. Там само. — Ф. 608: „Помяловський І.В.”. — Оп. 1. — Спр. 4738, 4739.

256. Там само. — Ф. 871: „Штелін Я.Я.” — Спр. 485.

257. Там само. — Ф. 588. — Оп. 3. — Спр. 329.

258. Там само. — Ф. 1000. — Оп. 3. — Спр. 206.

259. Там само. — Ф. 342: „Картографічні матеріали (Зібрання карт і планів)”. — Спр. 26, 27, 33, 62, 190.

260. РВ ІРЛІ РАН. — Ф. 46: „Архів Сербіновича К.С.”. — Спр. 9.

261. Там само. — Ф. 265: „Архів журналу „Російська Старовина”. — Оп. 2. — Спр. 3962.

262. Там само. — Ф. 288: „Архів Стурдзи О.С.” — Оп. 1. — Спр. 64, 97, 167, 211, 215.

263. Там само. — Спр. 167; Оп. 2. — Спр. 54.

264. Там само. — Ф. 281: „Скальковські Аполлон Олександрович, Костянтин Аполлонович”. — Спр. 7821.

265. АСПбІІ РАН. — Ф. 200. — Оп. 3. — Спр. 345.

266. Там само. — Спр. 306.

267. Там само. — Оп. 2. — Спр. 174.

268. Там само. — Ф. 36. — Оп. 1. — Спр. 55, 71.

269. РДАДА. — Ф. 16. — Спр. 797. — Ч. 5. — Арк. 48; Ч. 6. — Арк. 110; Ч. 8. — Арк. 251.

270. Там само. — Ч. 7. — Арк. 131.

271. Там само. — Ч. 6. — Арк. 305; Спр. 796. — Ч. 4. — Арк. 269; Спр. 689. — Ч. 1. — Арк. 89.

272. Там само. — Спр. 797. — Ч. 6. — Арк. 391 – 391 зв.

273. Там само. — Спр. 796. — Ч. 3. — Арк. 502 – 503 зв.

274. Там само. — Спр. 699. — Ч. 2. — Арк. 379 зв. – 383 зв.

275. Там само. — Ф. 18. — Оп. 1. — Спр. 314.

276. Там само. — Спр. 316.

277. Там само. — Спр. 317.

278. Там само. — Спр. 335.

279. Там само. — Ф. 10. — Оп. 3. — Спр. 583. — Арк. 18 – 19, 32 зв., 73.

280. Лиман І.І. Переселенці з Польської області в релігійному житті південної України останньої чверті XVIII ст. // Південний архів. Збірник наукових праць. Історичні науки. — Вип. 5. — Херсон: Айлант, 2001. — С. 69 – 75.

281. AGAD. — Archiwum Krolestwa Polskiego. — № 357.

282. Там само. — №. 203.

283. Там само. — Ksiegi Metrikalne i akta parafii prawosławnych z Wołynia i Polesia. — № 1, 3 – 12, 14, 17.