Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Бібліотеки

І.І.Лиман

Рукописні джерела виявлені і у фондах південноукраїнських бібліотек. Зокрема Рукописний відділ Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького (РВ ОДНБ) містить листування архієпископа Інокентія (Борисова) [228], іменні укази останньої чверті XVIII – початку ХІХ ст. [229] У відділі рідкісних і цінних видань Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гончара (ВРіЦВ ХОУНБ) знаходиться нерозібраний, неописаний сімейний архів священнослужительської династії Гошкевичів, у якому деякі документи відносяться до середини ХІХ ст. Колекція зібраних відомим запорізьким краєзнавцем В. Фоменком копій карт XVIII – ХІХ ст. із зазначеними на деяких із них церквами зберігається в краєзнавчому відділі Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Горького.

Чимало документів з історії церкви на півдні України відклалось у зібраннях Інституту Рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України (ІР НБУ). Переважно вони зосереджені в зібраннях „Одеське товариство історії та старожитностей” (Ф. V) й „Історичні матеріали” (Ф. ІІ). До колекції Одеського товариства увійшли фоліанти оригіналів та копій документів, відібраних Гавриїлом (Розановим) при підготовці до написання місцевої історії. Тут зберігаються іменні та синодальні укази, справочинна документація консисторій і духовних правлінь, відомості про церкви і монастирі [230]. У Ф. V. зберігається листування Гавриїла та інших духовних осіб [231], збірка промов Розанова [232], документи, які стосуються митрополита Ігнатія (Газадінова) [233], єпископа Дорофея (Возмуілова) [234], рукописи кількох робіт із церковної історії, зокрема складеної ієромонахом Геннадієм за дорученням архієпископа Гавриїла історії Бізюкова монастиря [235].

У фонді „Історичні матеріали” ІР НБУ більшість документів, які стосуються церковного минулого Півдня, помічені позначкою „Збірка Новицького”. Матеріали, зібрані знаним дослідником історії Запорозького краю Яковом Павловичем Новицьким, представлені переважно паперами Олександрівського, Павлоградського, Маріупольського духовних правлінь, які відносяться до 1770-х – 1840-х рр. Деякі відомості про церковне життя регіону містяться і в справах із збірки Новицького, які не мають прямого відношення до релігійних установ. Мова йде, зокрема, про справи ратуші м. Олександрівська. Дослідження цих матеріалів дає дослідникам змогу отримати інформацію стосовно порядку призначення, переміщення та звільнення духовних осіб; влаштування та утримання релігійних споруд; взаємин між представниками різних щаблів церковної ієрархії; порядку розгляду справ, які підлягали духовному суду; регламентації діяльності духовенства. Втім, дані з цих проблем у збірці Я.П. Новицького представлені фрагментарно [236].

Зібрання „Київська духовна академія” (Ф. 160) містить цінні папери щодо землеволодінь на Півдні Києво-Межигірського і Самарського Пустинно-Миколаївського монастирів у 1770-х – 1780-х рр. [237], кілька інших поодиноких документів з релігійної історії краю [238].

У Центральному державному історичному архіві в м. Києві (ЦДІАК України) матеріали з тематики, яка нас цікавить, зосереджені у Ф. 2013 „Слов’янська духовна консисторія” (17 з 18 справ якої за останню чверть XVIII – початок ХІХ ст. являють собою метричні книги), Ф. 2193 „Христофор, єпископ Феодосійський і Маріупольський”, який складається з 13 справ 1793 – 1799 рр., Ф. 1979 „Бахмутське духовне правління”, документи якого охоплюють період 1756 – 1798 рр. Кілька справ, документи яких стосуються церковної історії південного краю останньої чверті XVIII ст., виявлено в фондах 132 [239], 229 [240], 740 [241], 1576 [242].

Посилання

228. РВ ОНБ. — РКП 58 / 31.

229. РВ ОНБ. — РКП 54 / 4; РКП 62 / 3.

230. ІР НБУ. — Ф. V. — Спр. 449 – 461, 466 – 546, 547 – 612.

231. Там само. — Спр. 1777 – 1989, 3336.

232. Там само. — Спр. 758.

233. Там само. — Спр. 782, 998.

234. Там само. — Спр. 3643 – 3645.

235. Там само. — Спр. 760.

236. Лиман І.І. Архівні матеріали з релігійної історії Південної України останньої чверті XVIII – першої половини ХІХ ст. в спадщині Я.П. Новицького // Матеріали Перших Новицьких читань. 24 жовтня 2002 р. — Запоріжжя: РА „Тандем – У”, 2002.— С. 53 – 62.

237. ІР НБУ. — Ф. 160: „Київська духовна академія”. — Спр. 250.

238. Там само. — Спр. 1075, 1740.

239. ЦДІАК України. — Ф. 132: „Київський Межигірський або Межигірський Преображенський-Спаський чоловічий монастир”. — Оп. 2. — Спр. 41, 51, 61, 79.

240. Там само. — Ф. 229: „Архів Коша Нової Запорозької Січі”. — Оп. 1. — Спр. 365.

241. Там само. — Ф. 740: „Катеринославський губернський магістрат”. — Оп. 2. — Спр. 24.

242. Там само. — Ф. 1576: „Маріупольський грецький суд”. — Оп. 1. — Спр. 3.