Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Музеї

І.І.Лиман

Низку писемних джерел з історії православної церкви регіону останньої чверті XVIII – середини ХІХ ст. виявлено в музеях Південної України. У цьому плані найбільш представницькими є зібрання Нікопольського краєзнавчого музею (НКМ) і Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького (ДІМ). Фонди НКМ містять копії законодавчих та актових документів, сповідні розписи, шлюбні обшуки, свідоцтва, видані священиками парафіянам, справочинну документацію благочинних, церковні книги видатків і надходжень, які хронологічно охоплюють весь період 1770-х – 1860-х рр. і стосуються храмів та населення Нікопольщини. У ДІМ, крім кількох десятків копій законодавчих документів (переважно височайших і синодальних указів), які надходили до Півдня з Петербурга в останній чверті XVIII – середині ХІХ ст., геометричних планів володінь архієрейського будинку зберігаються рештки архіву Азовської і Новоросійської губернської канцелярії, серед яких найбільшу цінність для нашого дослідження мають ордери Г. Потьомкіна, які стосуються церковних справ, зокрема утримання представників закордонної церковної ієрархії, які переселились на Південь. Комплекс ордерів цього зібрання був виданий у 1905 р. О. Богумілом [215].

Поодинокі і, разом із тим, у багатьох випадках надзвичайно цінні писемні джерела з історії православ’я зберігаються в інших музеях регіону. Зокрема в Бердянському краєзнавчому музеї (БКМ) знаходяться оригінали щоденників титулярного радника В. Крижанівського [216], в яких міститься інформація про життя Бердянська, у тому числі і релігійне, 1830-х – 1870-х рр. [217] У 2002 р. ці щоденники, а також щоденники В. Крижанівського за 1875 і 1876 рр. вдалося видати [218]. У Маріупольському краєзнавчому музеї (МКМ) зберігаються оригінали жалуваної грамоти християнам-грекам, виведеним із Криму під керівництвом митрополита Ігнатія [219], карти 1779 р. частини земель Маріупольського повіту, відведеної під поселення цих греків [220], книги перепису духовенства Маріупольського повіту за 1782 р. [221], метричної книги церкви с. Великі Каракуби [222]. Креслення низки херсонських храмів, храмоздатна грамота на зведення церкви Молдаванської слобідки Одеси, план землі Софроніївської пустині виявлені в Херсонському краєзнавчому музеї (ХКМ). У Мелітопольському краєзнавчому музеї (МелКМ) знаходяться кілька сві-доцтв, виданих на початку ХІХ ст. селянам, які бажали вінчатись [223]. Кілька документів, які стосуються церковного життя Олександрівська, відклались у фондах Запорізького краєзнавчого музею (ЗКМ) [224]. У Запоріжжі ж, у Національному заповіднику „Хортиця” (НЗХ) знаходиться зібрання копій карт і планів адміністративно-територіальних одиниць та місцевостей Південної України XVIII – середини ХІХ ст., на яких, між іншим, позначені і релігійні споруди. Значну цінність становить збірка стародруків, у які ввійшла богослужебна література з південноукраїнських храмів. У неї, зокрема, включено „Чинопослідування”, яке знаходилось при Покровській церкві колишньої Нової Січі, про що на титульному аркуші видання зроблений відповідний запис [225]. Богослужебні книги греків, які переселились в останній чверті XVIII ст. до Маріупольського повіту, із рукописними записами на маргіналіях зберігаються в Донецькому краєзнавчому музеї (ДКМ) [226]. У Токмацькому краєзнавчому музеї (ТКМ) виявлена частина метричної книги за 1853 р. [227]

Посилання

215. Богумил. К истории управления Новороссии князем Г.А. Потемкиным. Ордера 1775 и 1776 года. — Екатеринослав: Типография губернского земства, 1905. — Вып. 2. — С. 1 – 134.

216. БКМ. — КП – 34639 / Д – 15244; КП – 34640 / Д – 15245; КП – 34641 / Д – 15246.

217. Лиман І.І. Щоденники В. Крижанівського як джерело з церковної історії Південної України ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. — Запоріжжя: Просвіта, 2002. — Випуск XV. — С. 111 – 116.

218. Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного советника В.К. Крыжановского. Крыжановский В.К. Дневники. — Запорожье: Просвіта, 2002. — 218 с., ил.; Шандра В. Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного советника В.К.Крыжановского. Крыжановский В.К. Дневники. — Запорожье: Просвіта, 2002. — 218 с., ил. // Український археографічний щорічник. Нова серія. — Вип. 8/9. — Т. 11/12. — К. – Нью-Йорк: Видавництво М.П. Коць, 2004. — С. 755 – 758.

219. МКМ. — Д – 3471.

220. МКМ. — Д – 3354.

221. МКМ. — Д – 3467.

222. МКМ. — Д – 3500.

223. МелКМ. — КВ – 1928 / Д – 84; КВ – 1929 / Д – 85.

224. ЗКМ. — КВ – 25719 / Д – 6794; Д – 192.

225. НЗХ. — КН – 1434 / П – 46.

226. ДКМ. — КБ – 102; КБ – 122; КБ – 123; КБ – 124; КБ – 127; КБ – 128.

227. ТКМ. — КВ – 1951.