Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Основні зібрання документів з історії Бердянських педкурсів і педтехнікуму

Основний масив документів з історії Бердянських педкурсів та педтехнікуму виявлений у Державному архіві Запорізької області (ДАЗО), музеї Бердянського державного педагогічного університету. Втім, масштаби пошуку були значно ширшими й не обмежувались лише Запоріжжям і Бердянськом.

З огляду на специфіку вертикалі управління освітніми установами, на особливості руху та фондування документів логічно було припустити, що джерела з історії Бердянських педагогічних курсів і педагогічного технікуму відклались у центральних архівосховищах Москви та Києва.

Значний масив документів щодо діяльності вищих органів влади СРСР, у складі якого перебувала Українська республіка, зосереджений в Державному архіві Російської Федерації (ДАРФ) в м. Москві. Тож з метою формування репрезентативної джерельної бази була проведена евристична робота в фондах цього архіву. Втім, жодного документу, який би стосувався безпосередньо і виключно бердянських навчальних закладів, виявлено не було. У матеріалах фонду Центрального комітету професійних спілок робітників просвіти, вищої школи та наукових закладів (Ф. 5462) була виявлена лише одна справа – «Типовой устав педагогического техникума (составленный на Основании Положения о Техникумах, подведомственных НКП РСФСР, утв. СНК РСФСР 7-го декабря 1927, опубл. в С. У № 1 за 1928)».

Частина звітної документації, що продукувалась у результаті зносин Бердянських педагогічних курсів і педагогічного технікуму з республіканськими органами влади, відклалась у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) в м. Києві, оскільки саме туди свого часу була передана частина матеріалів архівосховищ Харкова, колишньої столиці радянської України.

Матеріали ЦДАВО України з історії Бердянських педкурсів представлені справами фонду Народного комісаріату освіти УСРР.

Матеріали з історії Бердянських педкурсів та педтехнікуму, що зберігаються в ДАЗО, представлені матеріалами фонду Р-3674.

Зазначимо, що основний масив виявленої документації стосується діяльності педагогічного технікуму, який можна поділити на 9 груп: 1) анкети, характеристики та списки студентів й абітурієнтів; 2) списки, особові справи, анкети викладачів; 3) журнали відвідування та успішності студентів; 4) навчальні плани; 5) листування з НКО та іншими установами й особами; 6) звіти з фінансової та навчально-виховної діяльності; 7) постанови; 8) протоколи засідань; 9) книги наказів. За кількістю значно переважають останні дві групи, якщо не брати до уваги особові справи педагогічного персоналу, яких серед 1911 справ фонду аж 1566.

Зібрання ДАЗО є єдиним більш-менш повним комплексом, що містить відомості про навчально-виховну, фінансову діяльність Бердянського педагогічного технікуму.

Що стосується діяльності Бердянських педкурсів, то в матеріалах ДАЗО у вище зазначеному фонді виявлено переважно протоколи та списки й особові справи викладачів.

Для реконструкції діяльності Бердянських педкурсів і педтехнікуму цінними є матеріали фондів Бердянського краєзнавчого музею (БКМ) та музею Бердянського державного педагогічного університету (музей БДПУ).

Матеріали з тематики дослідження надійшли до фондів БКМ як з приватних колекцій, так і були надані для експозицій музею самим тоді ще Бердянським державним педагогічним інститутом. Зібрання представлені переважно фотодокументами.

Матеріали музею БДПУ представлені як листами, автобіогафіями, так і фотодокументами.

У джерельній базі історії Бердянського педтехнікуму особливе місце посідає періодична преса, а саме матеріали бердянського періодичного видання «Більшовицька зірка», які були виявлені в газетних фондах Російської державної бібліотеки. Їх особлива цінність полягає в тому, що вони дали змогу «вжитися» в ту епоху, більш чітко уявити перебіг різнопланових явищ, збагнути їх логіку.