Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 4 1775, жовтня 2. – Виписка з журналу Синоду про хіротонію Євгенія (Булгаріса)

В журнале Святейшаго Правительствующаго Синода 1775-го года октября 2-го дня под № 13-м записано.

Синодальные члены объявили, что во исполнение имянного Ея Императорскаго Величества высочайшаго даннаго Святейшему Синоду сентября 9-го дня сего года указа грек иеромонах Евгений во архиепископа Славенскаго и Херсонскаго сего октября 1-го дня при высочайшем Ея Императорскаго Величества присутствии в Московском Николаевском греческом монастыре синодальными членами преосвященными архиепископами Московским Платоном, Псковским Иннокентием и епископом Крутицким Самуилом хиротонисан. Приказали об оном записать в журнал, с коего в повытье дать копию.

Протоколист Григорий […] [У тексті прізвище не прочитане.].

С подлинным читал подканцелярист Василий Вербицкий.

РДІА, ф. 796, оп. 56, спр. 436, арк. 5.

Примітки

Хіротонія – висвячення особи в ту чи іншу ступінь духовного служіння. У церковнослужителі висвячення здійснюється через руковозложеніє, в ступінь священства – через рукоположення (висвячення). Перше не відноситься до таїнства священства, а є лише обрядом, який дає право на займання певної посади при церкві. Друге – акт таїнства священства, який має надати особливі благодатні дари.

Повиття – підрозділ установи, де зберігались і розподілялись списки справ, протоколи тощо. Зокрема у складі Слов’янської духовної консисторії діяли Єлизаветградське, Слов’янське, Азовське та Полтавське повиття.

Вербицький Василь – українець, син священика, навчався в Переяславській семінарії, у 1764 р. за власним проханням призначений копіїстом до канцелярії Синоду, у 1771 р. зайняв посаду підканцеляриста, в грудні 1775 р. – канцеляриста. Наступного року за власним бажанням призначений секретарем Слов’янської духовної консисторії. Продовжував перебувати на цій посаді і за архієпископа Никифора (Феотокі).