Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Список скорочень

«В.С.» – «Ворошилівський стрілець»

«ГПО» – «Готовий до праці та оборони»

А.-Ч., Черн. – Азово-Черноморский

абс. – абсолютна

агрон. – агроном

админист. перс. – административный персонал

ак. – академія

ак., акад., академічн. – академічний

АМСРР – Автономна Молдавська Соціалістична Радянська Республіка

антирел. вихов. – антирелігійне виховання

антиреліг. – антирелігійний

арк. – аркуш

арт. – артикул

арт. – артіль

археол. – археология

б. – бывший

б. р. – біжучого року

б.б. – бывшие

Б.І.Т. – Бердянський індустріальний технікум

Б.П.Т. – Бердянський педагогічний технікум

баж. – бажання

БДПУ – Бердянський державний педагогічний університет

безпар., безпарт. – безпартийный

безроб. – безробітний

Берд. – Бердянский

берез. – березень

бібліот. – бібліотекар

біж. рах. – біжучий рахунок

БКМ – Бердянський краєзнавчий музей

болг., болгар. – болгарин

БПС – будинок пролетарського студентства

в. и. д. – временно исполняющий должность

в. н. – весняний набір

В.Р.Т., веч. раб. тех., веч. рабоч. техникум – вечірній робітничий технікум

вер. – вересень

верх. эт. – верхний этаж

веч. раб. – вечерний рабочий

веч. – вечірній

вз. – взрослый

вид. – видання

видр. – видруковано

викл. – викладач

виног. – виноградарство

вип. – випуск

вир. педпр. – виробнича педпрактика

виробциклкомісія – виробнича циклова комісія

вих. – вихідний

вихован. – вихованець

відп. сек. – відповідальний секретар

відс. – відсоток

військ. підг. – військова підготовка

влас. – власність

ВПШ – высшая партийная школа

врем. – временный

Всеукр. – Всеукраїнські

вуг. – вугілля

ВУЗ – высшее учебное заведение

вх. – вхідний

вчит. – вчитель

выс. нач. уч. – высшее начальное училище

г. в., год. веч. – година вечора

г. – год

г. – година

г. – губерния

г., гор. – город

газ. – газета

геогр. – география

гимн. – гимназия

гл. – глава

год. дн. – година дня

гол. – голова

гос. – государственный

госп. – господарський

гр. – группа

гр., гром. – громадянин

греч., гречан. – гречанка

гр-не – граждане

грудн. – грудня

губком – губернський комітет

гурт. – гуртожиток

Д. Макорти – Дальні Макорти

д. с., дит. с. – дитячий садок

д. – дом

д. – домашний

д. – донька

д., дес., десят. – десятина

д/б – дитячий будинок

Д/В – дошкільний відділ

ДАЗО – Державний архів Запорізької області

ДАОО – Державний архів Одеської області

ДАРФ – Державний архів Російської Федерації

делоп. – делопроизводитель

ден. – денний

держкурси – державні курси

держстип. – державна стипендія

дет. учр., детск. учрежд. – детское учреждение

детгор. – детский городок

див. – дивись

дириг. – диригент

дисц. – дисципліна

дит. – дитячий

дів., дівч. – дівчина

Дн. – Дніпропетровський

дом. – домашня

др. – другой

друков. – друкований

дш., дошк. – дошкільний

евр. – еврей

електротехн. – електротехніка

елем. світоб. – елементи світобачення

енцикл. сільськ. госп. – енциклопедія сільського господарства

етногр. – етнографічна

євр. – єврей

ж. кур. – женские курсы

ж. – жінка

ж/д, жел. дор., жел.-дорога – железная дорога

ЖВ, жін. від. – жіночий відділ

женщ. – женщина

жиз. – жизнь

жіноч. – жіночий

жов., жовт. – жовтень

журн. – журнал

забор. – заборгованість

зав. таємн. част. – завідувач таємною частиною

зав., завед. – заведующий

задов. – задовільно

зал., залізн. – залізничний

Запорож. – Запорожская

заст. – заступник

затвердж. – затвердження

заув. – зауваження

зв. – зворот

звіл. – звільнений

им. – имени

ИНП – институт народного просвещения

инсп. нар. уч. – инспектор народных училищ

ист., истор.– история

ім. – імені

інд. тех. – індустріальний технікум

ініц. – ініціали

ІНО– інститут народної освіти

інст. – інститут

інстр. – інструктор

інф. – інформує

ІСВ – інститут соціального виховання

іст. кл. б., іст. кл. бор., істор. кляс. бор. – історія клясової боротьби

іст., істор. – історія

к. м. – кубічних метрів

К. – Київ

к. – консультаційне

к/к – кутковый коллектив

к/театр – кінотеатр

кабін. – кабінет

как. – какой

кан., канд. – кандидат

кар., карб. – карбованець

кат. – категория

кв. мтр. – квадратний метр

кв. – квадратный

кв. – квартал

кв. – квартира

кваліф. – кваліфікований

КДР, комдитрух – комуністичний дитячий рух

керівн. гурт. – керівник гуртка

керуюч. – керуючий

кл. – класс

кл. – клуб

кн. – книга

КНС – комітет незаможних селян

кол. – колишній

колг. – колгоспник

ком. – комісія

ком. – коммерческая

комнезам – комітет незаможників

компл. – комплексний

комс. – комсомолець

кон. – конный

конвойн. – конвойная

контин. – контингент

конференц. – конференція

коп. – копійка

КПбУ – Коммунистическая Партия большевиков Украины

КПСС – Коммунистическая Партия Советского Союза

кр.-арм. – красноармеец

краєзн. – краєзнавство

Красн. Арм. – Красная Армия

КСМ – Коммунистический Союз Молодежи

КСМ – Комуністичний Союз Молоді

кур. – курс

кур. – курси

куст. – кустар

л. – лет

лект. – лектор

лекц. – лекция

листоп. – листопад

лит., литерат. – литература

лін. – лінія

літ. драм. гурт. – літературно-драматичний гурток

ЛКСМУ – Ленінський Комуністичний Союз Молоді України

лют. – лютий

М – Л. – марксистсько-ленінська

м. б. – может быть

м. – майстерня

м. – місто

м. – міська

м., маломіцн. – маломіцний

м/м – міліметр

майстер. – майстерня

макар. – макаронна

малопис. – малописьменний

Мар.– Маріупольський

мат. – матеріальний

матем., математ. – математика

мед. – медична

мес. – месяц

методком – методичний комітет

мех. – механіка

мировед. – мироведение

міськробкооп – міський робітничий кооператив

МК – міський комітет

моб. – мобілізований

мобіль., мобіліз. – мобілізація

МТС – машинно-тракторна станція

муж. гим. – мужская гимназия

мужч. – мужчина

муз. – музика

муз. – музичний

м-ць – місяць

н – наш

Н.К.П. – Народний Комісаріат Просвіти

н/р, н. р. – навчальний рік

наб. – набір

нав. ч. – навчальна частина

навч. посіб. – навчальний посібник

навч. – навчальний

наим. – наименование

напр. – наприклад

нар. училищ. – народное училище

нар. хоз. – народное хозяйство

нар. – народный

нац. – національне

национ. – национальность

начміліції– начальник міліції

нед. – неделя

нез. сер. – незакінчена середня

незак. – незакінчена

некваліф. – кваліфікований

нем. яз. – немецкий язык

нетр. зан. – нетрудові заняття

нім. – німець

нім. – німецька

НКВД – Народный Комиссариат Внутренних Дел

НКО, Наркомос – Народний комісаріат освіти

НКП – Народный комиссариат просвещения

НОП – наукова організація праці

О. К. – окружной комитет

о. – округа

обл. – обласний

обл. – область

обладн. – обладнання

образотвор. мистец. – образотворче мистецтво

обслідув. – обслідування

о-док – осередок

одруж. – одружений

окр. – округ, окружной

Окрбюдж. – окружний бюджет

окрвиконком – окружний виконавчий комітет

окрком – окружной комитет

окт. – октябрь

ОНО – отдел народного образования

оп. – опис

опалюв. – опалювач

опубл. – опубликованный

освіт. – освітянин

осін. – осінній

осн., основ. – основной

ост. – остальные

охмадит – охорона материнства та дитинства

п. – пункт

п., п/т, п. техн. – педагогічний технікум

п/конт. – поштова контора

п/п, позап. – позапартійний

п/р – поточний рік

парт. – партийный

партійн. – партійні

партійн. – партійність

паруб. – парубок

пед. кур., пед. курс. – педагогические курсы

пед., педагог., педагогич. – педагогический

педолог. – педология

педциклкомісія – педагогічна циклова комісія

пер. – переулок

Пер., Першо-Травнев. – Першо-Травневий

перев. – переведений

Петр., Петрогр. – Петроград

Петр., Петрогр. – Петроградский

печ. – печатный

підг. – підготовча

підгот. груп. – підготовча група

піон. – піонер

пов. – поважна

подат. – податок

позашк. роб. – позашкільна робота

позаштат. – позаштатний

показат. хар-р – показательный характер

пол. ек. – політична економія

полож. – положення

Полоз. – Полозька

пом. – помощник, помічник

посв. – посвященный

пох., походжен. – походження

поч. – початок

пр. – примірник

пр. – прочее

прак. – практическое

практич. биолог. – практическая биология

препод. – преподаватель

призн. – призначена

призн. – призначення

прилож. – приложение

природовед. – природоведение

природозн. – природознавство

прол. – пролетарська

проп. – пропущено

прот. – протокол

проф. – професор

проф. – профсоюзный

профш. – професійна школа

псих. – психология

р. навч. – рік навчання

р. – рік

раб. – рабочий

рай. вик. – районний виконавчий комітет

рай. метод. бюро – районне методичне бюро

райземуправление – районное земельное управление

РВК – районний виконавчий комітет

РДВА – Російський Державний Військовий архів

рев. – революционный

ред. колегія – редакційна колегія

редакц. газ. – редакция газеты

рел., реліг. – релігійний

реч. – речник

РК – районний комітет

РКИ – рабоче-крестьянская инспекция

РКП(б) – рабоче-крестьянская партия (большевиков)

РМБ – районне методичне бюро

р-н – район

РНК – Рада Народних Комісарів

роб. – робітник

роб. – робота

робфак, робітфак – робітничий факультет

рос., росіян.– росіянин, росіянка

рр. – роки

РСІ – робітничо-селянська інспекція

РСФРР – Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка

РСФСР – Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика

рус., русск. – русский

руч. тр. – ручной труд

с. г. – сільсько-господарський

с. р., с-рада – сільська рада

с. хоз. учил. – сельско-хозяйственное училище

с. – село

с. – син

с., стор. – сторінка

С.Ш. – средняя школа

с/совет – сельский совет

СА – Советская Армия

садов. – садовник

саж. – сажень

самоосв. – самоосвіта

сан. – санітарний

св. – свічка

СВУ – Спілка Визволення України

свят. – святкування

сел. – селянин

семин. – семинария

серед. – середній

сист. – система

січ. – січень

ск. – сколько

скін. – скінчити

сл., слуш. – слушатель

служб. – службовець

СНК – Совет Народных Комиссаров

сов. – совет

соввласть – советская власть

соц.-эк. – социально-экономический

соцв. – соціалістичне виховання

соцзмагання – соціалістичне змагання

соцпроисхождение – социальное происхождение

соцсклад – соціальний склад

сп. – спілка

спец. – специальный

спр. – справа

ср. уч. зав., ср. уч. завед. – среднее учебное заведение

ср. школа – средняя школа

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік

СССР – Союз Советских Социалистических Республик

ст. – століття

ст. – старший

ст. – стих

ст. – ступень

стат. – статистика

статбюро – статистическое бюро

стп., стип. – стипендія

столяр. – столярный

студ. – студент

студком – студенческий комитет

суспільнциклкомісія – суспільнознавча циклова комісія

сучасн. педаг. теч. – сучасні педагогічні течії

т. в. о., т. в. об. – тимчасово виконуючий обов’язки

т. д. – так далее

т. е. – то есть

т. і., т. ін. – таке інше

т. п. – тому подобное

т. т., тов. тов. – товарищи

т. ш., тр. шк., труд. шк. – трудовая школа

т., тов. – товарищ

т.к. – так как

Таврич. – Таврическая

тесл. – теслярна

тех. – технічний

технич. перс. – технический персонал

т-м, технік. – технікум

технолог. – технологічний

тижн. – тижневий

тис. – тисяча

тов-во – товариство

торг. – торговец

тр., трим. – триместр

трав. – травень

труд. – трудовий

трудін. – трудова інтелігенція

трудов. воспит. – трудовое воспитание

у. – уезд

УАН – Українська Академія Наук

уборщ. – уборщица

укр. яз. – украинский язык

укр., украинск. – украинский

украиновед. – украиноведение

ун-т, универ. – университет

упов., уповнов. – уповноважений

ур. – урок

УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка

УСРР – Українська Соціалістична Радянська Республіка

УССР – Украинская Социалистическая Советская Республика

устаткув. – устаткування

утв. – утвержденный

утр. – утримання

ухв. – ухвала

уч. зав. – учебное заведение

уч. – учебный

уч., учб.– учбовий

учб. част. – учбова частина

учит. семин. – учительская семинария

учр. – учреждение

ф. – фонд

Ф.Е.У., фін. економ. управління – фінансово-економічне управління

ФЗО – фабрично-заводское обучение

ФЗУ – фабрично-заводское ученичество

физ. – физика

физ.мат. фак. – физико-математический факультет

фіз. – фізична

фізіол., фізіолог. – фізіологія

фізкульт. – фізкультура

філ. – філія

франц. – французский

хв. – хвилина

хім. – хімія

хл., хлоп. – хлопець

хоз. – хозяйственный

ц. р. – цього року

ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

цикл. – циклова

ЦК – Центральний Комітет

ЦСУ – Центральное Статистическое Управление

ЦУНХУ, Центр. Упр. Нар. Хоз. Учета – Центральное Управление Народно-Хозяйственного Учета

ч. – час

ч. – чоловік

черв. – червень

червн. – червня

черч. – черчение

чл. – член

чолов. – чоловічий

чуж. – чужоземна

чч. – частини

шеф. ком. – шефська комісія

шк. сов., шк. совет, школсовет – школьный совет

шк. – школа

шк., шкільн. – шкільний

шт. – штук

шт., штатн. – штатний

штампув. – штампувальний

экскурс. – экскурсия

эн. сельхоз., энцикл. сел. хоз. – энциклопедия сельского хозяйства

Ю.Л. – юные ленинцы

Ю.Н. – юні натуралісти

янв. – январь